Thu nhập ròng

Thu nhập ròng: Định nghĩa và Giải thích

5/5 - (6 bình chọn)

Thu nhập ròng có thể được sử dụng để tính toán khả năng sinh lợi của công ty và đánh giá khả năng trả cổ tức hoặc mua lại cổ phần của công ty. Nó cũng có thể quan trọng trong việc xác định liệu một công ty có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của chính phủ hay không, chẳng hạn như các khoản tín dụng hoặc khấu trừ thuế. Nhưng chính xác thu nhập ròng là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Trong bài viết này, Johnson’s Blog sẽ cung cấp câu trả lời chi tiết.

Thu nhập ròng là gì?

Thu nhập ròng (NI) hay còn gọi là lợi nhuận ròng là lãi hoặc lỗ cuối cùng của một công ty sau khi trừ đi tất cả các chi phí từ tổng doanh thu của nó. Nó thể hiện số tiền mà một công ty còn lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí, bao gồm thuế và các khoản khấu trừ khác.

Cách tính Thu nhập ròng

Thu nhập ròng được tính bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí:

Thu nhập ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Tổng doanh thu

Tổng doanh thu đề cập đến tổng số tiền mà một công ty đã kiếm được từ việc bán hàng hoặc các hoạt động khác trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một quý hoặc một năm.

Nó được tính bằng cách tổng hợp tất cả số tiền mà công ty nhận được từ khách hàng, khách hàng hoặc các nguồn thu nhập khác. Tổng doanh thu là thước đo quan trọng để đo lường hiệu quả tài chính và tăng trưởng của công ty.

Tổng chi phí

Tổng chi phí đề cập đến tổng của tất cả các chi phí phát sinh bởi một công ty trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một quý hoặc một năm. Nó bao gồm cả chi phí cố định (chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiền lương và bảo hiểm) và chi phí biến đổi (chẳng hạn như nguyên liệu thô, vận chuyển và quảng cáo), cũng như bất kỳ chi phí một lần nào phát sinh trong kỳ.

Tổng chi phí được trừ khỏi tổng doanh thu để tính lợi nhuận ròng của công ty. Bằng cách hiểu và quản lý tổng chi phí, một công ty có thể tăng lợi nhuận và tính bền vững.

Các loại Thu nhập ròng

Có một số loại lợi nhuận ròng, bao gồm:

 • Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh: Là lợi nhuận mà một công ty tạo ra từ các hoạt động cốt lõi của mình, sau khi trừ đi các chi phí hoạt động như tiền lương, vật liệu và chi phí chung.
 • Thu nhập ròng ngoài hoạt động: Thu nhập ròng ngoài hoạt động là lợi nhuận được tạo ra từ các hoạt động bên ngoài hoạt động cốt lõi của công ty, chẳng hạn như đầu tư hoặc bán tài sản không hoạt động.
 • Tổng thu nhập ròng: Tổng lợi nhuận ròng là lợi nhuận mà một công ty tạo ra trước khi khấu trừ thuế hoặc các khoản khấu trừ khác.
 • Thu nhập ròng sau thuế: Lợi nhuận ròng sau thuế là lợi nhuận mà một công ty tạo ra sau khi trừ thuế và tất cả các khoản khấu trừ khác, bao gồm khấu hao và khấu trừ dần.
 • Thu nhập ròng cá nhân: Lợi nhuận ròng cá nhân là số tiền mà một cá nhân kiếm được sau khi trừ thuế và các khoản khấu trừ khác từ tổng thu nhập của họ.
 • Thu nhập ròng tùy ý: Lợi nhuận ròng tùy ý là số tiền mà một cá nhân còn lại sau khi thanh toán các chi phí cần thiết như nhà ở, thực phẩm và phương tiện đi lại.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều loại lợi nhuận ròng. Loại được sử dụng có thể phụ thuộc vào bối cảnh và các mục tiêu tài chính cụ thể của một cá nhân hoặc một công ty. Hiểu các loại thu nhập ròng khác nhau là rất quan trọng để đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt và đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Thu nhập ròng của một doanh nghiệp

Lợi nhuận ròng của một doanh nghiệp là số tiền mà một công ty còn lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí và nợ phải trả. Nó thể hiện lợi nhuận mà công ty đã tạo ra từ hoạt động của mình sau khi trừ đi tất cả các chi phí, bao gồm chi phí hoạt động, thuế, lãi và khấu hao.

Lợi nhuận ròng là thước đo chính về hiệu quả tài chính của công ty và được sử dụng để đánh giá sức khỏe tổng thể, tiềm năng tăng trưởng và khả năng tạo ra lợi nhuận cho các bên liên quan. Thu nhập ròng dương cho thấy công ty có lãi, trong khi thu nhập ròng âm cho thấy công ty đang hoạt động thua lỗ.

Thu nhập ròng của một cá nhân

Thu nhập ròng của một cá nhân là số tiền còn lại sau khi tất cả các khoản khấu trừ đã được thực hiện từ tổng thu nhập của một cá nhân. Tổng thu nhập bao gồm tất cả các nguồn thu nhập, chẳng hạn như tiền lương, tiền công, hoa hồng và thu nhập đầu tư. Chi phí được khấu trừ bao gồm thuế, phí bảo hiểm và đóng góp vào tài khoản hưu trí.

Thu nhập ròng thể hiện số tiền thu nhập khả dụng có sẵn cho một cá nhân để chi tiêu hoặc tiết kiệm. Nó là một yếu tố quan trọng trong việc xác định sự ổn định tài chính của một cá nhân và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của họ.

Một số cách sử dụng phổ biến của Thu nhập ròng là gì?

Thu nhập ròng là thước đo tài chính được sử dụng rộng rãi với một số cách sử dụng phổ biến, bao gồm:

 • Xác định lãi hoặc lỗ: Được sử dụng để xác định xem một doanh nghiệp hoặc cá nhân đã kiếm được lãi hay bị lỗ trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Đánh giá hiệu quả tài chính: Là thước đo chính về hiệu quả tài chính của công ty và cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng sinh lời của công ty.
 • Đưa ra quyết định đầu tư: Các nhà đầu tư và nhà phân tích sử dụng lợi nhuận ròng để đánh giá hiệu quả tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
 • Lập ngân sách và lập kế hoạch tài chính: Được sử dụng để lập ngân sách và kế hoạch tài chính, cho phép các cá nhân và công ty đưa ra quyết định sáng suốt về chi tiêu và tiết kiệm.
 • Xác định nghĩa vụ thuế: Được sử dụng để xác định nghĩa vụ thuế của một người hoặc một công ty, vì thuế thường dựa trên số tiền lợi nhuận ròng kiếm được.
 • Trả nợ: Được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ của công ty, vì chủ nợ và người cho vay muốn thấy rằng công ty có đủ tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.
 • Phân bổ nguồn lực: Được sử dụng để phân bổ nguồn lực, chẳng hạn như đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, tiếp thị và các sáng kiến tăng trưởng khác.
 • So sánh hiệu quả tài chính: Có thể được sử dụng để so sánh hiệu quả tài chính của các công ty khác nhau trong cùng ngành hoặc để so sánh hiệu quả hoạt động của một công ty trong các khoảng thời gian khác nhau.

Ví dụ về Thu nhập ròng

Một ví dụ về tính toán lợi nhuận ròng cho một công ty có thể như sau:

 • Tổng doanh thu: $100,000
 • Chi phí hoạt động: $50,000
 • Chi phí lãi vay: $5,000
 • Thuế: $15,000
 • Lợi nhuận ròng = $100,000 – ($50,000 + $5,000 + $15,000) = $30,000

Trong ví dụ này, công ty có lợi nhuận ròng là $30,000, nghĩa là công ty còn lại $30,000 đô la sau khi hạch toán tất cả các chi phí và nợ phải trả. Thu nhập ròng có thể được sử dụng để trả cổ tức cho cổ đông, trả nợ hoặc tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Thu nhập ròng so với Dòng tiền

Lợi nhuận ròng và dòng tiền là hai số liệu tài chính quan trọng cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả tài chính và sức khỏe của công ty. Mặc dù có liên quan nhưng chúng không giống nhau và đại diện cho các khía cạnh khác nhau trong tình hình tài chính của công ty.

Lợi nhuận ròng thể hiện lãi hoặc lỗ của một công ty sau khi hạch toán tất cả các chi phí, thuế và các khoản khấu trừ khác, trong khi dòng tiền đề cập đến lượng tiền mặt mà một công ty có sẵn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình, bao gồm thanh toán hóa đơn, đầu tư và trả nợ.

Lợi nhuận ròng được tính toán dựa trên các nguyên tắc kế toán dồn tích và phản ánh hiệu quả tài chính của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định, bất kể khi nào tiền mặt thực sự được nhận hoặc chi trả. Mặt khác, dòng tiền tập trung vào dòng tiền vào và ra thực tế, cung cấp một bức tranh trực tiếp hơn về tính thanh khoản của công ty.

Tóm lại, lợi nhuận ròng cung cấp thông tin về khả năng sinh lời của công ty, trong khi dòng tiền cung cấp thông tin về khả năng tạo và quản lý tiền mặt. Cả hai số liệu đều quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

Thu nhập gộp so với Lợi nhuận ròng: Sự khác biệt là gì?

Tổng thu nhập và lợi nhuận ròng là hai số liệu tài chính quan trọng để đo lường thu nhập và lợi nhuận của một người hoặc một công ty.

Tổng thu nhập đề cập đến tổng số tiền kiếm được trước khi trừ bất kỳ khoản khấu trừ hoặc thuế nào. Nó là điểm khởi đầu để tính lợi nhuận ròng.

Mặt khác, lợi nhuận ròng là số tiền còn lại sau khi tất cả các khoản khấu trừ và thuế đã được lấy ra khỏi tổng thu nhập. Nó đại diện cho tiền lương hoặc lợi nhuận mang về nhà thực tế của một cá nhân hoặc một công ty.

Ví dụ: nếu một người kiếm được $100,000 trong một năm và trả $20,000 tiền thuế, tổng thu nhập của họ sẽ là $100,000 và lợi nhuận ròng của họ sẽ là $80,000.

Tổng thu nhập là điểm bắt đầu và thể hiện tổng thu nhập, trong khi lợi nhuận ròng là kết quả cuối cùng và thể hiện số tiền thực tế có sẵn để chi tiêu hoặc đầu tư sau khi đã loại bỏ tất cả các khoản khấu trừ và thuế.

Lời kết

Thu nhập ròng là một thước đo tài chính quan trọng đo lường khả năng sinh lợi của một doanh nghiệp hoặc cá nhân. Nó thể hiện số tiền còn lại sau khi tất cả các khoản khấu trừ và thuế đã được lấy ra khỏi tổng thu nhập. Hiểu lợi nhuận ròng là rất quan trọng để đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt, đánh giá hiệu quả tài chính và xác định nghĩa vụ thuế. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng, bao gồm lập ngân sách và lập kế hoạch tài chính, quyết định đầu tư và trả nợ. Bằng cách dành thời gian để hiểu lợi nhuận ròng, các cá nhân và doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định tốt hơn về tài chính của họ và đạt được các mục tiêu tài chính của họ.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt