Tài sản lưu động là gì?

Tài sản Lưu động: Định nghĩa, Phân loại và Ví dụ

5/5 - (4 bình chọn)

Tài sản Lưu động hiện tại thường là mục đầu tiên được liệt kê trong phần Tài sản trong bảng cân đối kế toán của công ty. Nó bao gồm nhiều tài khoản phụ khác nhau tạo nên tài khoản Tài sản lưu động. Các nhà đầu tư và nhà phân tích theo dõi cẩn thận danh mục này tại của công ty để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết qua bài viết này.

Tài sản lưu động là gì?

Tài sản lưu động (tài sản ngắn hạn) là một thành phần quan trọng trong bảng cân đối kế toán của công ty, là tài sản dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng hết trong vòng một năm hoặc chu kỳ hoạt động của công ty, tùy theo thời gian nào dài hơn.

Tài sản lưu động có thể ở nhiều dạng, bao gồm tiền mặt, chứng khoán có thể bán được, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước và các khoản đầu tư ngắn hạn khác. Chúng được coi là quan trọng đối với sức khỏe tài chính và tính thanh khoản của công ty, vì chúng đại diện cho các nguồn lực mà công ty có thể sử dụng để đáp ứng các nghĩa vụ trước mắt và duy trì hoạt động của mình.

Các loại Tài sản lưu động

Các loại tài sản lưu động chính bao gồm:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm tiền tệ vật chất, tài khoản séc, tài khoản tiết kiệm và các tài sản có tính thanh khoản cao khác có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
 • Chứng khoán có thể bán được: bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thể bán được dễ dàng như cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác.
 • Các khoản phải thu: bao gồm các khoản tiền mà khách hàng hoặc khách hàng của công ty nợ công ty đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được bán chịu.
 • Hàng tồn kho: bao gồm nguyên liệu thô, sản phẩm dở dang và thành phẩm mà một công ty nắm giữ để bán hoặc là một phần của quá trình sản xuất.
 • Nợ phải trả trước/Chi phí: bao gồm các chi phí đã được thanh toán trước, chẳng hạn như tiền thuê nhà trả trước, bảo hiểm hoặc đăng ký.
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn khác: bao gồm bất kỳ khoản đầu tư ngắn hạn nào khác không được phân loại là các khoản tương đương tiền hoặc chứng khoán có thể bán được, chẳng hạn như các khoản phải thu hoặc các khoản cho vay ngắn hạn đối với các đơn vị khác.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền là những tài sản có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn, thường là dưới ba tháng. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao và ít rủi ro biến động giá. Ví dụ về tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền tệ vật chất, tài khoản tiết kiệm và kiểm tra, tài khoản thị trường tiền tệ và trái phiếu chính phủ ngắn hạn.

Các công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền trong tài sản lưu động của họ và chúng được sử dụng để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn hoặc để tài trợ cho các hoạt động hàng ngày.

Chứng khoán có thể bán được

Chứng khoán có thể bán được là các khoản đầu tư ngắn hạn có thể dễ dàng mua và bán trên thị trường. Các chứng khoán này có tính thanh khoản cao và ít rủi ro biến động giá, khiến chúng trở thành một khoản đầu tư tương đối an toàn. Ví dụ về chứng khoán có thể bán được bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch trao đổi (ETF).

Các công ty đầu tư vào chứng khoán có thể bán được để kiếm tiền lãi từ tiền mặt dư thừa hoặc để tạo ra lợi nhuận ngắn hạn. Chứng khoán có thể bán được thường được phân loại là tài sản ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán của công ty và được ghi nhận theo giá trị thị trường hợp lý của chúng vào ngày báo cáo.

Những khoản phải thu

Các khoản phải thu đề cập đến số tiền mà khách hàng nợ công ty đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã được bán nhưng chưa được thanh toán. Là một loại tài sản ngắn hạn thể hiện khoản cấp tín dụng cho khách hàng. Các công ty ghi nhận các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán dưới dạng tài sản lưu động và thường được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng vài tuần đến vài tháng.

Việc quản lý các khoản phải thu rất quan trọng đối với dòng tiền của công ty vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến vốn lưu động của công ty. Các công ty có thể cải thiện dòng tiền của mình bằng cách quản lý các khoản phải thu một cách hiệu quả, chẳng hạn như giảm giá cho khoản thanh toán sớm hoặc bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu nợ để đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho đề cập đến hàng hóa và nguyên liệu mà một công ty nắm giữ để bán hoặc sử dụng trong quá trình sản xuất của mình. Hàng tồn kho được coi là tài sản ngắn hạn vì nó dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng hết trong vòng một năm hoặc chu kỳ hoạt động của công ty, tùy theo thời gian nào dài hơn.

Hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang và thành phẩm. Các công ty cần quản lý mức tồn kho của mình để cân bằng chi phí dự trữ hàng tồn kho với chi phí hết hàng hoặc mất doanh thu. Chi phí hàng tồn kho bao gồm giá mua, vận chuyển và xử lý, và bất kỳ chi phí nào khác phát sinh để đưa hàng tồn kho đến địa điểm hiện tại.

Các công ty ghi lại hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán của họ theo chi phí hoặc giá trị thị trường, tùy theo mức nào thấp hơn.

Nợ phải trả trước/Chi phí

Các khoản nợ hoặc chi phí trả trước đề cập đến các khoản thanh toán trước của một công ty đối với hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ nhận được trong tương lai. Chi phí trả trước được coi là tài sản vì chúng thể hiện lợi ích kinh tế trong tương lai mà công ty đã trả trước.

Ví dụ về chi phí trả trước bao gồm tiền thuê trả trước, bảo hiểm, thuế và đăng ký. Các công ty ghi nhận các chi phí trả trước trên bảng cân đối kế toán của họ dưới dạng tài sản ngắn hạn và chúng dần dần được chi tiêu trong khoảng thời gian mà chúng có liên quan. Ví dụ: nếu một công ty trả trước cho hợp đồng bảo hiểm ba năm, chi phí sẽ được tính vào chi phí trong khoảng thời gian ba năm, với một phần ba chi phí được tính vào chi phí mỗi năm. Bằng cách này, công ty khớp chi phí với doanh thu được tạo ra trong các giai đoạn tương ứng.

Đầu tư ngắn hạn khác

Các khoản đầu tư ngắn hạn khác đề cập đến bất kỳ khoản đầu tư nào khác mà một công ty đã thực hiện với ý định nắm giữ chúng trong một thời gian ngắn. Các khoản đầu tư này thường được phân loại là tài sản ngắn hạn và dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc chu kỳ hoạt động của công ty, tùy theo thời gian nào dài hơn. Ví dụ về các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm các khoản phải thu, các khoản cho vay ngắn hạn đối với các đơn vị khác và các loại chứng khoán nợ khác có thời gian đáo hạn dưới một năm. Các công ty có thể đầu tư vào các khoản đầu tư ngắn hạn khác để kiếm tiền lãi từ tiền mặt dư thừa, đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc quản lý thanh khoản của họ. Giá trị của các khoản đầu tư này được trình bày trên bảng cân đối kế toán theo giá trị thị trường hợp lý tại thời điểm lập báo cáo.

Công thức Tài sản lưu động

Công thức cho tài sản lưu động như sau:

Tài sản lưu động = Tiền và các khoản tương đương tiền + Chứng khoán có thể bán được + Các khoản phải thu + Hàng tồn kho + Chi phí trả trước + Các khoản đầu tư ngắn hạn khác

Công thức này thể hiện tổng giá trị tài sản của công ty dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng hết trong vòng một năm hoặc chu kỳ hoạt động của công ty, tùy theo thời gian nào dài hơn. Tài sản lưu động được báo cáo trên bảng cân đối kế toán của công ty và là thước đo quan trọng về tính thanh khoản và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.

Tỷ lệ tài chính sử dụng Tài sản lưu động

Một số tỷ lệ tài chính sử dụng tài sản lưu động như một phần trong công thức tính toán. Các tỷ lệ này bao gồm:

 • Tỷ lệ hiện tại: Tỷ lệ này so sánh tài sản hiện tại của công ty với các khoản nợ hiện tại và cung cấp thông tin chi tiết về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.
 • Tỷ lệ thanh toán nhanh: Còn được gọi là tỷ lệ kiểm tra axit, tỷ lệ này đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ hiện tại của công ty bằng cách sử dụng tài sản hiện tại có tính thanh khoản cao nhất.
 • Tỷ lệ tiền mặt: Tỷ lệ này xem xét tiền mặt và các khoản tương đương tiền của công ty liên quan đến các khoản nợ hiện tại, cung cấp thông tin chi tiết về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty chỉ bằng tiền mặt sẵn có.
 • Số ngày bán hàng chưa thanh toán (DSO): Tỷ lệ này đo lường số ngày trung bình cần thiết để một công ty thu tiền thanh toán từ khách hàng của mình, sử dụng các khoản phải thu của công ty.

Các tỷ lệ này thường được các nhà đầu tư và nhà phân tích sử dụng để đánh giá tình hình tài chính và tính thanh khoản của công ty. Bằng cách sử dụng tài sản hiện tại như một phần trong tính toán của họ, các tỷ lệ này cung cấp thông tin chi tiết về khả năng thanh toán các hóa đơn và chi phí ngắn hạn của công ty cũng như đáp ứng các nghĩa vụ trước mắt của công ty.

Ví dụ Tài sản lưu động

Một ví dụ thực tế về tài sản lưu động có thể được nhìn thấy trong bảng cân đối kế toán của một công ty bán lẻ. Giả sử công ty bán lẻ có các tài sản ngắn hạn sau:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền: 10 triệu USD
 • Chứng khoán có thể bán được: 5 triệu USD
 • Các khoản phải thu: 15 triệu USD
 • Hàng tồn kho: 25 triệu USD
 • Chi phí trả trước: 2 triệu USD
 • Đầu tư ngắn hạn khác: 3 triệu USD

Sử dụng công thức cho tài sản lưu động, chúng ta có thể tính tổng giá trị tài sản lưu động của công ty:

Tài sản lưu động = 10 triệu USD + 5 triệu USD + 15 triệu USD + 25 triệu USD + 2 triệu USD + 3 triệu USD = 60 triệu USD

Điều này có nghĩa là công ty có tài sản trị giá 60 triệu đô la có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng hết trong vòng một năm hoặc chu kỳ hoạt động của công ty. Công ty có thể sử dụng những tài sản này để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn, chẳng hạn như thanh toán hóa đơn, tiền lương và các chi phí khác. Tài sản lưu động của một công ty là một chỉ số quan trọng về sức khỏe tài chính và khả năng quản lý các nhu cầu thanh khoản ngắn hạn của công ty.

Làm thế nào để các nhà đầu tư sử dụng Tài sản lưu động?

Các nhà đầu tư sử dụng tài sản lưu động như một thước đo quan trọng về sức khỏe tài chính của công ty và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty. Tài sản lưu động thể hiện các nguồn lực mà một công ty có sẵn để thanh toán các hóa đơn, tiền lương và các chi phí khác trong thời gian ngắn.

Nếu một công ty có mức tài sản lưu động cao so với các khoản nợ ngắn hạn, thì công ty đó thường được coi là có tình hình tài chính vững mạnh và có khả năng vượt qua mọi khó khăn tài chính ngắn hạn tốt hơn. Mặt khác, nếu một công ty có mức tài sản lưu động thấp so với các khoản nợ ngắn hạn, thì công ty đó có thể gặp phải các vấn đề về thanh khoản và có thể phải vay thêm nợ hoặc huy động vốn để đáp ứng các nghĩa vụ của mình.

Các nhà đầu tư cũng sử dụng tài sản lưu động như một thước đo quản lý vốn lưu động của công ty. Các công ty quản lý tài sản lưu động của họ một cách hiệu quả có thể tạo ra dòng tiền và giảm rủi ro hết hàng hoặc mất doanh thu. Ngược lại, các công ty quản lý kém tài sản lưu động của họ có thể phải đối mặt với các vấn đề về dòng tiền hoặc có thể nắm giữ hàng tồn kho dư thừa hoặc các tài sản khác làm tăng vốn.

Nhìn chung, các nhà đầu tư sử dụng mức độ và việc quản lý tài sản lưu động của công ty như một trong nhiều chỉ số về sức khỏe tài chính, quản lý và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Sự khác biệt giữa Tài sản lưu động và Tài sản dài hạn là gì?

Sự khác biệt giữa tài sản lưu động và tài sản dài hạn là khoảng thời gian mà tài sản dự kiến sẽ được sử dụng hoặc nắm giữ bởi công ty.

Tài sản ngắn hạn là những tài sản dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc được sử dụng hết trong vòng một năm hoặc chu kỳ hoạt động của công ty, tùy theo thời gian nào dài hơn. Ví dụ về tài sản ngắn hạn bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, chứng khoán có thể bán được, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước và các khoản đầu tư ngắn hạn khác.

Tài sản dài hạn là những tài sản dự kiến sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc không được sử dụng hết trong vòng một năm hoặc chu kỳ hoạt động của công ty. Đây là những tài sản dài hạn mà công ty dự kiến sẽ sử dụng trong vài năm hoặc hơn. Ví dụ về tài sản dài hạn bao gồm bất động sản, nhà máy và thiết bị (PP&E), tài sản vô hình, đầu tư dài hạn và các tài sản dài hạn khác.

Sự khác biệt giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn rất quan trọng đối với báo cáo và phân tích tài chính. Các công ty báo cáo tài sản lưu động và tài sản dài hạn một cách riêng biệt trên bảng cân đối kế toán, điều này cho phép các nhà phân tích đánh giá tính thanh khoản của công ty và các chiến lược đầu tư dài hạn. Các nhà đầu tư và nhà phân tích thường tập trung vào tài sản và nợ ngắn hạn của công ty để đánh giá tính thanh khoản ngắn hạn của công ty, trong khi họ tập trung vào tài sản và nợ dài hạn của công ty để đánh giá triển vọng đầu tư dài hạn của công ty.

Lời kết

Tóm lại, tài sản lưu động là một thành phần quan trọng đối với tình hình tài chính và tính thanh khoản của công ty. Chúng đại diện cho những tài sản mà một công ty mong muốn chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc ít hơn. Các loại tài sản lưu động khác nhau, chẳng hạn như tiền mặt, chứng khoán có thể bán được, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước và các khoản đầu tư ngắn hạn khác, cho phép công ty đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn, đầu tư vào các dự án mới và phát triển kinh doanh. Nếu có câu hỏi, hãy để lại bình luận!

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt