kế toán tài chính và kế toán quản trị

So sánh Kế toán Tài chính và Kế toán Quản trị 

4.9/5 - (7 bình chọn)

Kế toán tài chính và kế toán quản trị là hai chuẩn mực kế toán thường gây nhầm lẫn. Sự nhầm lẫn này có thể là do kế toán tài chính tập trung vào các báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, trong khi kế toán quản trị tập trung vào các quyết định quản lý của một tổ chức. Nhưng sự khác biệt giữa chúng là gì? Và bạn nên chọn tiêu chuẩn nào? Hãy cùng Johnson’s Blog thực hiện ngay một phép so sánh để tìm sự khác biệt.

Khái niệm Kế toán Tài chính và Kế toán Quản trị 

Các nhà quản lý trong các tổ chức cần có khả năng hiểu báo cáo tài chính và đưa ra quyết định dựa trên số liệu. Các chuyên gia kế toán tài chính giúp quản lý tài chính của một tổ chức bằng cách chuẩn bị, báo cáo và phân tích dữ liệu tài chính. Họ cũng tư vấn cho ban quản lý về cách cải thiện hoạt động và tối ưu hóa các nguồn lực.

Kế toán tài chính là quá trình ghi chép, phân loại và tóm tắt các giao dịch tài chính nhằm cung cấp thông tin giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt. Kế toán tài chính đóng một vai trò quan trọng trong thế giới kinh doanh. Nó bao gồm các tài liệu như báo cáo thu nhập bảng cân đối kế toán mà các bên bên ngoài (nhà đầu tư, cơ quan quản lý ngành) sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt về tình hình tài chính của công ty. Những báo cáo này ghi lại hiệu suất tài chính của một tổ chức trong một khoảng thời gian, cũng như sức khỏe tài chính tổng thể của nó.

Kế toán quản trị là một loại kế toán tài chính tập trung vào việc quản lý các nguồn lực kinh doanh. Nó bao gồm giám sát và báo cáo về các giao dịch tài chính, quản lý tài chính bằng cách sử dụng ngân sách, lập kế hoạch và dự đoán các sự kiện trong tương lai và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu tài chính.

Mục tiêu chính của kế toán quản trị là đảm bảo hoạt động hiệu quả bằng cách đảm bảo theo dõi chính xác tài sản, nợ phải trả, lãi và lỗ; cung cấp cho các nhà quản lý thông tin họ cần để đưa ra quyết định đúng đắn; và thông báo cho các cổ đông hoặc các bên liên quan khác về kết quả hoạt động của công ty.

Khi nào Kế toán Tài chính hoạt động tốt nhất?

Kế toán tài chính là một phần quan trọng trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào. Kế toán tài chính hoặt động tốt nhất khi nó được sử dụng để theo dõi và quản lý tất cả các giao dịch diễn ra trong một công ty, để các nhà đầu tư có thể hiểu doanh nghiệp đang hoạt động tốt như thế nào và đưa ra quyết định sáng suốt về tương lai của doanh nghiệp.

Khi nào Kế toán Quản trị hoạt động tốt nhất?

Kế toán quản trị hoạt động tốt nhất khi nó được sử dụng cho các mục đích quản lý tài chính hàng ngày như lập ngân sách, dự báo và báo cáo tài chính. Tuy nhiên, kế toán tài chính hoạt động tốt nhất để cung cấp một bức tranh chính xác về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp theo thời gian. Để đảm bảo rằng cả hai phương pháp kế toán đều được sử dụng phù hợp, điều quan trọng là phải có định nghĩa rõ ràng cho cả hai thuật ngữ và cân đối chúng với nhau trong quá trình ra quyết định.

Điểm tương đồng giữa Kế toán Tài chính và Kế toán Quản trị

Kế toán tài chính và kế toán quản trị là hai loại kế toán cung cấp báo cáo tài chính của một công ty. Kế toán tài chính tập trung vào việc lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toánbáo cáo lưu chuyển tiền tệ. Kế toán quản lý là một phần mở rộng của kế toán tài chính tập trung vào các nguồn lực và ra quyết định.

Cả hai loại kế toán đều sử dụng nhiều nguyên tắc kế toán cơ bản để đưa ra các quyết định sáng suốt. Sự khác biệt chính giữa hai loại này là kế toán tài chính có bản chất định lượng hơn, trong khi kế toán quản trị tập trung vào các yếu tố định tính. Chúng giống nhau về mục tiêu và nguyên tắc của chúng.

Kế toán tài chính và kế toán quản trị cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính khi chúng bao gồm tất cả các hoạt động tài chính. Điều này giúp những người ra quyết định đưa ra quyết định sáng suốt về các nguồn lực cần thiết cho hoạt động kinh doanh.

Sự khác biệt giữa Kế toán Tài chính và Kế toán Quản trị

Kế toán tài chính tập trung vào các khía cạnh tài chính của một doanh nghiệp, chẳng hạn như chi phí, doanh thu, bảng cân đối kế toán và các báo cáo tài chính khác. Trong khi kế toán quản trị, các quyết định quản lý ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính. Các quyết định quản lý này có thể bao gồm phân bổ nguồn lực, ra quyết định, ngân sách, dự báo, v.v. Kế toán tài chính được sử dụng để chuẩn bị các báo cáo tài chính giúp đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt. Kế toán quản trị được sử dụng để quản lý tài chính của công ty và đưa ra các quyết định chiến lược. Kế toán tài chính toàn diện hơn kế toán quản trị nhưng cả hai đều quan trọng đối với phân tích kinh doanh.

Bộ phận với Tổng thể

Kế toán tài chính tập trung vào thông tin tài chính của một doanh nghiệp, chẳng hạn như báo cáo tài chính. Ngược lại, kế toán quản trị tập trung vào các hoạt động của một doanh nghiệp.

Kế toán tài chính liên quan đến báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp trong khi kế toán quản trị liên quan đến hoạt động và hiệu suất của nó.

Kế toán quản trị bao gồm lập kế hoạch, lập ngân sách và dự báo, trong khi kế toán tài chính thì không. Vì vậy, kế toán tài chính tập trung vào bộ phận của doanh nghiệp trong khi kế toán quản trị tập trung vào tổng thể.

Giải quyết vấn đề so với Khả năng sinh lời

Kế toán tài chính tập trung vào việc theo dõi và phân tích dữ liệu tài chính để cung cấp thông tin chuyên sâu về hoạt động tài chính của công ty. Ngược lại, kế toán quản trị tập trung vào việc quản lý và tối ưu hóa các nguồn lực của công ty để đạt được lợi nhuận.

Kế toán tài chính có thể giúp các công ty phân tích hiệu quả tài chính của họ trong khi kế toán quản trị có thể giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định liên quan đến việc sử dụng tốt nhất các nguồn lực của công ty để đạt được lợi nhuận.

Cả kế toán tài chính và kế toán quản trị đều có các mục tiêu và trách nhiệm cụ thể của riêng mình và tương hỗ cho nhau để đảm bảo rằng doanh nghiệp đạt được các mục tiêu của mình một cách hiệu quả.

Ước tính so với Thực tế

Kế toán tài chính tập trung vào việc tạo ra các báo cáo chính xác và kịp thời giúp các nhà đầu tư và các bên liên quan khác hiểu rõ về tình hình tài chính của công ty. Ngược lại, kế toán quản trị tập trung vào việc quản lý các nguồn tài chính của một công ty để đạt được các mục tiêu cụ thể.

Trong khi kế toán tài chính quan tâm đến lợi nhuận, thì kế toán quản trị tập trung vào hiệu suất chung của công ty. Hai phương pháp kế toán này đều quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhưng mỗi phương pháp đều có mục đích và trọng tâm riêng.

Báo cáo nội bộ so với Báo cáo bên ngoài

Kế toán tài chính tập trung vào việc ghi lại các giao dịch tài chính giữa các doanh nghiệp. Các giao dịch này có thể bao gồm việc mua nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thanh toán lãi do doanh nghiệp thực hiện và được trao đổi và báo cáo ra ngoài. Kế toán quản trị tập trung vào việc quản lý và giám sát các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp và mang tính chất nội bộ.

Không có tiêu chuẩn so với Tiêu chuẩn cao

Kế toán tài chính đòi hỏi sự chuẩn mực và chính xác so với kế toán quản trị như phải tuân thủ tiêu chuẩn GAAP. Kế toán quản trị đòi hỏi sự minh bạch và giao tiếp cao hơn giữa các phòng ban khác nhau trong một công ty theo qui định nội bộ. Nhìn chung, kế toán tài chính được chuẩn hóa nghiêm ngặt hơn so với kế toán quản trị, nhưng cả hai đều cần thiết trong việc cung cấp thông tin tài chính chính xác cho các quyết định kinh doanh.

Hệ thống so với Lợi nhuận

Kế toán tài chính tập trung vào việc theo dõi và phân tích hiệu quả tài chính của một công ty. Nó giúp các công ty tính toán lợi nhuận. Kế toán quản trị tập trung vào kế toán quản lý các nguồn lực của công ty để đạt được các mục tiêu chiến lược. Nó tính đến các hoạt động tài chính và phi tài chính, chẳng hạn như lập ngân sách vốn, chuẩn bị báo cáo tài chính và phân bổ chi phí. Phân tích hệ thống là một phần quan trọng của kế toán quản trị và nó giúp các nhà quản lý hiểu được các hệ thống khác nhau của công ty họ được kết nối với nhau như thế nào.

Tương lai so với Quá khứ

Kế toán tài chính tập trung vào việc theo dõi và báo cáo về hiệu quả tài chính của doanh nghiệp theo thời gian từ quá khứ cho đến hiện tại, trong khi kế toán quản trị tập trung vào việc giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định về cách phân bổ nguồn lực và quản lý hoạt động trong tương lai.

Không có Thời hạn báo cáo so với có Thời hạn báo cáo

Kế toán tài chính tập trung vào việc ghi chép và tóm tắt các giao dịch tài chính nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của công ty trong một khoảng thời gian xác định. Ngược lại, kế toán quản trị tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn và định hướng cho các nhà quản lý để quản lý các nguồn lực. Kế toán tài chính thường yêu cầu báo cáo định kỳ, trong khi kế toán quản trị thường không. Thay vào đó, kế toán quản trị thường cung cấp cho lãnh đạo các báo cáo được điều chỉnh để giúp họ đưa ra quyết định về hoạt động kinh doanh của mình.

Năng suất tài sản so với Định giá tài sản

Kế toán tài chính liên quan đến việc đo lường hiệu quả của một tài sản trong việc tạo ra giá trị cho một công ty. Mặt khác, kế toán quản trị quan tâm nhiều hơn đến việc đo lường chi phí của một tài sản hoặc xác định giá trị của nó.

Lời kết

Để hiểu rõ hơn về kế toán quản trị và kế toán tài chính, điều cần thiết là phải tìm hiểu các định nghĩa và sự khác biệt cũng như cách thức hoạt động của chúng. Trong bài viết này, Johnson’s Blog đã so sánh chi tiết giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. Chúng tôi cũng nhấn mạnh những điểm chính giúp bạn quyết định cái nào là tốt nhất cho mình. Nếu bạn bối rối, hãy bình luận bên dưới và cho chúng tôi biết nếu chúng tôi đã trợ giúp bạn!

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt