What is financial acounting

Khái niệm Cơ bản về Kế toán Tài chính

4.6/5 - (7 bình chọn)

Kế toán tài chính là một nhánh kế toán cụ thể liên quan đến quá trình ghi chép, tóm tắt và báo cáo giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian. Các giao dịch này tuân thủ các chuẩn mực kế toán tài chính nhằm đảm bảo các báo cáo tài chính nhất quán và dễ hiểu. Chuẩn mực kế toán tài chính bao gồm các nguyên tắc về kế toán và báo cáo tài chính cũng như các hướng dẫn để cân đối các tài khoản trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong việc ra quyết định kinh doanh, lập kế hoạch tài chính, phân tích báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Các nguyên tắc kế toán tài chính được sử dụng trong toàn tổ chức để đưa ra các quyết định tài chính hợp lý. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu qua bài viết sau.

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là khuôn khổ quy định các quy tắc, quy trình và tiêu chuẩn cho việc lưu trữ hồ sơ tài chính. Báo cáo tài chính được sử dụng để cung cấp một cái nhìn về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Báo cáo này cung cấp một bản kế toán đầy đủ về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toánvốn chủ sở hữu của cổ đông.

Các nguyên tắc của chuẩn mực kế toán tài chính đảm bảo tính nhất quán trong các tiêu chuẩn báo cáo tài chính trong các ngành khác nhau. Điều này giúp các công ty dễ dàng so sánh tình hình tài chính của họ với các công ty cùng ngành trong cùng phân khúc thị trường.

Kế toán tài chính hoạt động như thế nào

Kế toán tài chính sử dụng một loạt các nguyên tắc kế toán đã được thiết lập. Việc lựa chọn các nguyên tắc kế toán để sử dụng trong quá trình thực hiện công việc kế toán phụ thuộc vào các yêu cầu về tuân theo các chuẩn mực kế toán tài chính mà doanh nghiệp phải tuân thủ.

Kế toán tài chính sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu thập và phân tích dữ liệu, bao gồm ghi sổ kế toán kép, phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo lỗ lãi và báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Báo cáo tài chính được sử dụng trong kế toán tài chính trình bày năm phân loại chính của dữ liệu tài chính: doanh thu, chi phí, tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Như vậy, kế toán tài chính rất cần thiết cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Bằng cách hiểu những giao dịch nào là quan trọng và chúng liên quan với nhau như thế nào, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt về hoạt động của mình. Nó cũng giúp các công ty tuân thủ các quy định của chính phủ như những quy định liên quan đến thuế, phòng chống gian lận và chống rửa tiền. Cuối cùng, báo cáo tài chính chính xác cho phép các nhà đầu tư đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

Phương pháp Kế toán Dồn tích so với phương pháp Kế toán Tiền mặt

Có hai loại kế toán chính: dồn tích và tiền mặt. Kế toán dồn tích thường được sử dụng bởi các công ty có sự kết hợp giữa các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn, trong khi kế toán tiền mặt thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp chỉ có các khoản nợ ngắn hạn.

Phương pháp kế toán dồn tích

Phương pháp kế toán dồn tích là một phương pháp kế toán tài chính được các doanh nghiệp sử dụng để ghi lại những thay đổi trong thu nhập ròng và vốn chủ sở hữu của họ theo thời gian. Theo hệ thống này, chi phí được ghi nhận khi chúng phát sinh và doanh thu hoặc lợi nhuận từ việc bán hàng hoặc các giao dịch khác được ghi nhận khi chúng xảy ra.

Theo phương pháp dồn tích, mỗi tài sản (ví dụ: các khoản phải thu) ban đầu được ghi nhận theo giá gốc hoặc giá trị thị trường. Khi một thực thể mua một tài sản (hoặc thanh toán một khoản nợ), chi phí tương ứng được ghi nhận ngay lập tức trong thu nhập trừ khi có bằng chứng cho thấy các sự kiện tiếp theo cuối cùng sẽ không dẫn đến việc ghi nhận chi phí đó (được gọi là “suy giảm”). Chi phí liên quan đến dòng tiền từ hoạt động (chẳng hạn như chi phí tài chính) cũng được bao gồm trong thu nhập theo phương pháp dồn tích bất cứ khi nào có tiền cho các hoạt động đó. Cuối cùng, khi tất cả các điều chỉnh phù hợp đã được thực hiện, vốn chủ sở hữu của cổ đông phản ánh cả khoản đầu tư ban đầu cộng với bất kỳ khoản lỗ giảm giá trị lũy kế nào theo thời gian.

Có một số lợi thế khi sử dụng kế toán dồn tích khi quản lý dòng tiền:

 • Giúp ngăn ngừa những sai lầm tài chính do theo dõi chi tiêu và thu nhập không chính xác.
 • Giúp giảm chi phí kinh doanh bằng cách dự báo chính xác nhu cầu trong tương lai.
 • Dữ liệu tích lũy cung cấp hiểu biết rõ ràng về hiệu quả kinh doanh và cho phép dự báo chính xác.
 • Cải thiện giao tiếp giữa các bộ phận khi các khoản phải thu và các khoản phải trả được cập nhật tự động.
 • Việc sử dụng các tỉ lệ giúp các nhà quản lý so sánh hiệu suất giữa các lĩnh vực khác nhau, điều này có thể dẫn đến việc ra quyết định được cải thiện.

Phương pháp kế toán tiền mặt

Phương pháp kế toán tiền mặt thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp có doanh thu định kỳ. Theo phương pháp này, doanh thu được ghi nhận khi kiếm được và chi phí được thanh toán khi chúng phát sinh. Phương pháp tiền mặt có nhược điểm là báo cáo lợi nhuận dưới mức báo cáo. Tuy nhiên, điều này có thể tránh được bằng cách sử dụng hệ thống kế toán chi phí khấu hao hoặc kế toán để hạch toán tài sản và nợ phải trả trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp tiền mặt là một phương pháp kế toán đơn giản có thể có lợi cho các công ty có dòng doanh thu định kỳ.

So sánh Kế toán dồn tích và Kế toán tiền mặt

Phương pháp kế toán dồn tích ghi lại các giao dịch kinh doanh khi chúng xảy ra, thay vì vào cuối kỳ. Điều này cho phép có được bức tranh chính xác hơn về tình hình tài chính của công ty theo thời gian. Mặt khác, phương pháp kế toán tiền mặt ghi lại các các giao dịch khi nhận hoặc gửi tiền và phản ánh tình hình tài chính của công ty tại thời điểm đó.

Phương pháp kế toán dồn tích được ưa chuộng hơn trong hầu hết các tổ chức chuẩn mực báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán, vì nó phản ánh chính xác hơn hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính theo thời gian. Được sử dụng bởi các công ty lớn. Mặt khác, phương pháp kế toán tiền mặt là một phương pháp dễ dàng, chủ yếu được sử dụng bởi các công ty nhỏ, không có nhu cầu báo cáo hoặc nhu cầu báo cáo thấp.

Kế toán ghi sổ kép

Kế toán ghi sổ kép là một hệ thống ghi lại và đối soát các giao dịch tài chính giữa hai hoặc nhiều tài khoản. Các giao dịch được nhập vào một tài khoản và số tiền tương ứng được chuyển từ một tài khoản khác. Quá trình này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các giao dịch kinh doanh của bạn, điều này có thể dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn và ổn định tài chính tổng thể.

 • Trong kế toán ghi sổ kép, tất cả các giao dịch tài chính được ghi hai lần vào sổ cái: đầu tiên là ghi nợ hoặc ghi có và sau đó là số dư. Hệ thống kế toán này rất cần thiết để ghi lại các giao dịch tài chính một cách chính xác và để phân tích hiệu quả kinh doanh.
 • Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng được sử dụng để theo dõi tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào. Nó được chuẩn bị bằng cách sử dụng các nguyên tắc kế toán kép để cân bằng tất cả các tài khoản thu nhập với các tài khoản chi phí. Thu nhập ròng của doanh nghiệp sau đó được hiển thị trên bảng cân đối kế toán.

Kế toán ghi sổ kép là điều cần thiết để duy trì hồ sơ tài chính chính xác và cung cấp cho doanh nghiệp thông tin tài chính đáng tin cậy có thể được sử dụng để phân tích hiệu quả kinh doanh. Do đó, nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tài chính trên toàn thế giới

Nguyên tắc kế toán tài chính

Có năm nguyên tắc chung và bao quát quy định cách thức trong kế toán tài chính. Những nguyên tắc này liên quan đến phương pháp kế toán dồn tích, là hệ thống kế toán được sử dụng phổ biến nhất. Năm nguyên tắc như sau:

 • Nguyên tắc Ghi nhận Doanh thu là một nguyên tắc báo cáo tài chính cơ bản quy định cách ghi nhận, báo cáo và ghi nhận doanh thu trong một doanh nghiệp. Theo nguyên tắc, doanh thu phải được ghi nhận khi công ty kiếm được. Điều này có nghĩa là các chi phí liên quan đến việc đạt được hoặc tạo ra doanh thu đó cũng phải được phản ánh trong báo cáo tài chính của cùng kỳ.
 • Nguyên tắc Ghi nhận Chi phí nêu rõ cơ sở mà chi phí được ghi lại. Nguyên tắc này quy định bao nhiêu chi phí nên được ghi lại (tức là theo chi phí giao dịch) ngoài việc ghi nhận đúng các khoản chi phí theo thời gian cho các tình huống thích hợp. Khi sử dụng Nguyên tắc ghi nhận chi phí, trước tiên doanh nghiệp phải xác định loại chi phí nào cần được ghi nhận và sau đó xác định phương pháp ghi nhận chi phí đó phù hợp.
 • Nguyên tắc Phù hợp là một nguyên tắc kế toán cơ bản cố gắng tránh tính sai thời điểm của doanh thu và chi phí. Nó quy định rằng các giao dịch phải được ghi lại trong cùng khoảng thời gian mà chúng phát sinh. Nguyên tắc này thúc đẩy tính chính xác và ngăn các công ty ghi lại doanh thu trong một năm với chi phí liên quan để tạo ra doanh thu đó trong một năm khác. Bằng cách tuân theo quy tắc này, doanh nghiệp có thể duy trì hồ sơ tài chính tốt hơn, đưa ra quyết định chính xác hơn và cải thiện tính minh bạch tổng thể.
 • Nguyên tắc Công bố đầy đủ quy định rằng các báo cáo tài chính phải được lập theo hướng dẫn kế toán tài chính bao gồm các chú thích cuối trang, lịch trình hoặc bình luận báo cáo minh bạch tình hình tài chính. Nguyên tắc này dựa trên niềm tin rằng các nhà đầu tư và các bên liên quan khác xứng đáng được biết tất cả thông tin thích hợp về một công ty để đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Với suy nghĩ này, các công ty phải công bố tất cả các sự kiện quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của họ một cách chính xác và không thiên vị. Ngoài các yêu cầu tiết lộ chú thích cuối trang, các công ty cũng thường bao gồm lịch trình hiển thị giá trị tài sản ròng (NAV) vào các ngày cụ thể cũng như đối chiếu giữa các phép đo kế toán khác nhau được sử dụng để lập Báo cáo tài chính. Những lịch trình này có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về cách ban quản lý lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực của mình theo thời gian – điều cần thiết để đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.
 • Nguyên tắc Khách quan quy định rằng kế toán tài chính phải dựa trên thông tin kỹ thuật khách quan, thay vì ý kiến chủ quan. Nguyên tắc này rất cần thiết để duy trì lòng tin của các nhà đầu tư và đảm bảo báo cáo tài chính chính xác. Các phương pháp kế toán kỹ thuật được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty mà không có sự can thiệp từ các yếu tố chủ quan như thành kiến cá nhân hoặc trực giác. Nguyên tắc khách quan nêu rõ rằng mặc dù kế toán tài chính có các khía cạnh ước tính và xét đoán chuyên nghiệp, nhưng một bộ báo cáo tài chính phải được lập một cách khách quan, không thiên vị. Kế toán sử dụng các kỹ thuật kế toán bất cứ khi nào họ cần thông tin không phải do lỗi của con người hoặc diễn giải chủ quan. Ví dụ, khi phân tích bảng cân đối kế toán của một công ty, các kế toán viên sẽ thường xuyên sử dụng các tỷ lệ như nợ trên vốn chủ sở hữu và thu nhập/lỗ từ hoạt động kinh doanh để đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp. Những con số này là thước đo khách quan không thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai khác.

Bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc này, Kế toán viên đảm bảo rằng công việc của họ luôn vô tư và không thiên vị – một phẩm chất thiết yếu trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Tầm quan trọng của kế toán tài chính

Kế toán tài chính là công cụ cần thiết để quản lý và phân tích doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin tài chính giúp lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được hiệu quả tài chính, xác định sớm các vấn đề tiềm ẩn và đưa ra các quyết định tài chính và lập kế hoạch cho tương lai.

 • Kế toán tài chính được sử dụng để theo dõi và báo cáo các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp. Nó cung cấp một bức tranh rõ ràng về dòng tiền của công ty, có thể giúp bạn lập kế hoạch đầu tư và mở rộng trong tương lai. Kế toán tài chính làm giảm rủi ro bằng cách tăng trách nhiệm giải trình.
 • Kế toán tài chính cho phép bạn hiểu tiền đang được sử dụng ở đâu và đang thiếu ở đâu. Thông tin này có thể giúp bạn xác định liệu các khoản chi có cần thiết hay không hoặc liệu có cách nào khác để tiêu tiền hiệu quả hơn không.
 • Kế toán tài chính được sử dụng để chuẩn bị báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình trạng của một doanh nghiệp.
 • Kế toán tài chính cung cấp cái nhìn sâu sắc cho quản lý, tài khoản kế toán cung cấp dữ liệu có giá trị có thể được sử dụng cho mục đích dự báo – dự đoán xu hướng dựa trên hành vi trong quá khứ thường là một trong những cách đáng tin cậy nhất để đưa ra dự đoán chính xác về các sự kiện trong tương lai. Bằng cách biết những gì đã hoạt động trong quá khứ, các doanh nghiệp sẽ chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi khi chúng xảy ra, ngăn chặn những gián đoạn lớn xảy ra bất ngờ.
 • Một hệ thống tài chính vận hành tốt sẽ thúc đẩy niềm tin vào báo cáo tài chính. Bằng cách đặt ra các quy tắc và yêu cầu, kế toán tài chính buộc các công ty phải công bố một số thông tin nhất định về cách thức hoạt động đang diễn ra, những rủi ro mà công ty phải đối mặt và hiệu quả tài chính bất kể công ty đang hoạt động tốt hay kém. Điều này khuyến khích sự minh bạch và cho phép các công ty tiếp cận tín dụng khi họ cần.

Báo cáo tài chính

Các thành phần chính của báo cáo tài chínhbáo cáo lãi lỗ (P&L), báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán (hoặc báo cáo tài sản ròng) và báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Báo cáo lãi lỗ

P&L là một báo cáo tài chính cho thấy lãi hoặc lỗ của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có thể được sử dụng để phân tích và đánh giá hiệu suất của một tổ chức và giúp đưa ra quyết định về các cơ hội đầu tư trong tương lai. Các phần chính của báo cáo lãi lỗ (P&L) là doanh thu, chi phí và thu nhập ròng (hoặc lỗ). Ngoài việc thể hiện tình hình tài chính của một công ty trong một khoảng thời gian cụ thể, báo cáo P&L còn cung cấp thông tin về cách một doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực của mình và tạo doanh thu.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính quan trọng cung cấp ảnh chụp nhanh về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định. Nó bao gồm thông tin về tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn, đầu tư dài hạn và thay đổi vốn lưu động. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động tài chính của công ty theo thời gian. Nó cho thấy hoạt động tài chính đã thay đổi như thế nào theo thời gian, giúp các nhà đầu tư cảm nhận được khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và tạo ra giá trị của doanh nghiệp. Báo cáo này có thể giúp các công ty đánh giá tình hình tài chính và lập kế hoạch cho tương lai.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tài sản, nợ phải trả và tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán bao gồm ba thành phần chính: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Phần tài sản liệt kê tất cả các tài sản tài chính của công ty, chẳng hạn như tiền mặt, các khoản phải thuhàng tồn kho. Phần nợ phải trả liệt kê tất cả các khoản nợ tài chính của công ty, chẳng hạn như các khoản vay và cho thuê. Phần vốn chủ sở hữu cho thấy tổng số cổ phần sở hữu của công ty đối với tài sản của mình.

Báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông

Báo cáo về vốn chủ sở hữu của cổ đông là tài liệu cung cấp cho cổ đông thông tin về tình hình tài chính của công ty. Điều này bao gồm các chi tiết về tổng nợ và tài sản của công ty, cũng như giá trị ròng của nó (còn gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông). Nó cũng chứa thông tin về từng loại cổ phiếu đang lưu hành và quyền biểu quyết tương ứng của chúng.

Báo cáo vốn cổ đông thường được lập hàng tháng hoặc hàng quý và có thể được sử dụng để theo dõi hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp theo thời gian. Nó có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất so với các công ty khác trong cùng ngành hoặc để phân tích những thay đổi về tình hình tài chính theo thời gian.

Ai sử dụng kế toán tài chính?

Kế toán tài chính được các doanh nghiệp sử dụng để theo dõi và quản lý tài chính của họ. Điều này bao gồm ghi lại các giao dịch tài chính, lập các báo cáo tài chính và chuẩn bị khai thuế. Kế toán tài chính giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về nơi phân bổ nguồn lực, dẫn đến dự đoán chính xác hơn về hiệu suất trong tương lai. Nó cũng cho phép họ làm hài lòng các chủ nợ và nhà đầu tư với sự hiểu biết rõ ràng về tình trạng hiện tại của công ty.

Có nhiều người sử dụng kế toán tài chính, bao gồm chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ nợ, kiểm toán viên và chính phủ. Mỗi nhóm có lý do riêng để sử dụng nó, có thể bao gồm theo dõi tài sản và nợ phải trả; ra quyết định dựa trên dữ liệu; phát hiện gian lận; thông báo cho ban quản lý về các xu hướng,…

 • Nhà đầu tư: Báo cáo tài chính cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên đầu tư vào một công ty hay không.
 • Kiểm toán viên: Họ giúp đảm bảo rằng hướng dẫn kế toán tài chính đã được tuân thủ và các báo cáo được lập là chính xác và không có sai sót trọng yếu.
 • Cơ quan quản lý: Các công ty đại chúng được yêu cầu nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán hay Thuế vụ. Các báo cáo tài chính này phải được lập theo các quy tắc kế toán tài chính và các công ty phải đối mặt với các khoản tiền phạt hoặc hủy niêm yết nếu họ không tuân thủ các yêu cầu báo cáo.
 • Ngân hàng: Báo cáo tài chính là một phần quan trọng của quy trình cho vay kinh doanh và ngân hàng hầu như sẽ luôn yêu cầu.

Kế toán tài chính so với Kế toán quản trị

Kế toán tài chính và kế toán quản trị là hai loại hình kế toán khác nhau. Kế toán tài chính tập trung vào các khía cạnh tài chính của một doanh nghiệp, chẳng hạn như quản lý tiền và theo dõi tài sản. Kế toán quản trị tập trung vào việc ra quyết định và lập kế hoạch trong một tổ chức.

Kế toán tài chính cung cấp thông tin này đồng thời tránh thiên vị hoặc suy đoán. Kế toán quản trị tập trung nhiều hơn vào phân tích quyết định và lập kế hoạch hơn là chỉ cung cấp dữ liệu số liên quan đến hiệu quả tài chính.

Phần kết luận

Kế toán tài chính là điều cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp để theo dõi tài chính của họ nhằm đưa ra quyết định sáng suốt và ngăn chặn các hoạt động gian lận xảy ra. Bằng cách hiểu cách mỗi lĩnh vực sử dụng kế toán tài chính, các doanh nghiệp có thể cải thiện tính minh bạch và độ tin cậy tổng thể trên thị trường. Đến đây chắc hẳn bạn đã trả lời được câu hỏi kế toán tài chính là gì. Nếu còn vấn đề gì chưa rõ, bạn có thể bình luận, Johnson’s Blog sẽ tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt