Kế toán dồn tích là gì?

Kế toán Dồn tích: Định nghĩa và Giải thích

4.9/5 - (10 bình chọn)

Theo kế toán dồn tích, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khi kiếm được và ghi nhận chi phí khi chúng phát sinh. Hệ thống kế toán này cho phép các doanh nghiệp theo dõi chính xác hơn dòng tiền và tình hình tài chính của họ. Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng phương pháo này là nó cho phép các doanh nghiệp theo dõi chính xác hơn dòng tiền và tình hình tài chính của họ theo thời gian. Tài khoản tích lũy có thể giúp doanh nghiệp xác định số tiền họ đã chi tiêu và lập kế hoạch chi tiêu trong tương lai phù hợp. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

Kế toán dồn tích là gì?

Phương pháp dồn tích là một phương pháp kế toán trong đó các giao dịch được ghi lại khi chúng phát sinh, thay vì khi nhận hoặc thực hiện thanh toán. Phương pháp này cung cấp một bức tranh chính xác hơn về hiệu quả tài chính của công ty bằng cách ghi nhận doanh thu và chi phí khi kiếm được hoặc phát sinh, bất kể khi nào tiền mặt được nhận hoặc thanh toán.

Phương pháp dồn tích được các công ty sử dụng rộng rãi và được yêu cầu bởi Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) để cung cấp một bức tranh toàn diện và chính xác về tình trạng tài chính của công ty.

Kế toán dồn tích hoạt động như thế nào

Phương pháp dồn tích hoạt động bằng cách ghi nhận doanh thu và chi phí khi chúng phát sinh, bất kể thời điểm nhận hoặc thanh toán. Trong phương pháp dồn tích, các giao dịch được ghi lại dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Ghi nhận doanh thu: Doanh thu được ghi nhận trong báo cáo tài chính khi kiếm được, bất kể khi nào nhận được khoản thanh toán. Ví dụ: nếu một công ty cung cấp dịch vụ vào tháng 12 nhưng nhận được khoản thanh toán vào tháng 1, thì doanh thu được ghi nhận vào tháng 12 theo phương pháp dồn tích.
 • Nguyên tắc phù hợp: Chi phí được so sánh với doanh thu có liên quan trong cùng một kỳ kế toán. Ví dụ: nếu một công ty phải chịu chi phí để sản xuất hàng hóa sẽ được bán trong tương lai, chi phí sẽ được ghi nhận trong cùng kỳ với doanh thu liên quan.
 • Dư thu nợ phải trả: Nợ phải trả được ghi nhận khi chúng phát sinh, bất kể thời điểm thanh toán được thực hiện. Ví dụ: nếu một công ty phát sinh một khoản nợ phải trả vào tháng 12 nhưng thanh toán vào tháng 1, thì khoản nợ phải trả đó sẽ được ghi nhận vào tháng 12 theo phương pháp dồn tích.

Kế toán dồn tích cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về hoạt động tài chính của công ty khi nó xem xét tất cả các giao dịch, ngay cả khi khoản thanh toán chưa được nhận hoặc chưa được thực hiện. Thông tin này hữu ích cho việc đưa ra các quyết định sáng suốt, lập kế hoạch tăng trưởng trong tương lai và đánh giá tình hình tài chính tổng thể của một công ty.

Lợi ích của Kế toán dồn tích

Phương pháp dồn tích có một số lợi ích, bao gồm:

Cải thiện độ chính xác

Phương pháp dồn tích cung cấp sự thể hiện chính xác hơn về hiệu quả tài chính của công ty bằng cách ghi nhận doanh thu và chi phí khi chúng phát sinh, bất kể thời điểm nhận hoặc thanh toán.

Quản lý dòng tiền tốt hơn

Phương pháp dồn tích cho phép quản lý dòng tiền tốt hơn bằng cách cung cấp sự hiểu biết rõ ràng hơn về thời điểm các khoản thanh toán sẽ được nhận và khi nào các khoản chi phí sẽ phát sinh.

Ra quyết định tốt hơn

Phương pháp dồn tích cung cấp thông tin tốt hơn cho việc ra quyết định, chẳng hạn như xác định xu hướng và giúp lập kế hoạch tăng trưởng trong tương lai.

Tuân thủ GAAP

Phương pháp dồn tích được yêu cầu theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) và được các công ty sử dụng rộng rãi, giúp các nhà đầu tư và các bên liên quan khác hiểu và so sánh thông tin tài chính dễ dàng hơn.

Dự báo được cải thiện

Phương pháp dồn tích cung cấp thông tin tốt hơn để dự báo doanh thu và chi phí trong tương lai, điều này rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch và lập ngân sách.

Tóm lại, kế toán dồn tích cung cấp sự thể hiện toàn diện và chính xác hơn về hiệu quả tài chính của công ty, làm cho nó trở thành một công cụ có giá trị để ra quyết định, lập kế hoạch và tuân thủ GAAP.

Các loại kế toán dồn tích

Có một số loại kế toán dồn tích, bao gồm:

Doanh thu tích lũy

Ghi nhận doanh thu khi kiếm được, bất kể khi nào nhận được khoản thanh toán. Ví dụ: ghi nhận doanh thu cho các dịch vụ đã thực hiện hoặc hàng hóa đã bán trước khi nhận được khoản thanh toán.

Chi phí phải trả

Ghi nhận chi phí khi phát sinh, bất kể khi nào thanh toán được thực hiện. Ví dụ, ghi nhận giá vốn hàng bán trước khi thanh toán cho nhà cung cấp.

Doanh thu hoãn lại

Ghi nhận doanh thu khi kiếm được, nhưng khoản thanh toán được nhận trong một khoảng thời gian trong tương lai. Ví dụ: ghi nhận doanh thu cho một dịch vụ sẽ được thực hiện trong tương lai.

Chi phí hoãn lại

Ghi nhận chi phí khi phát sinh nhưng việc thanh toán được thực hiện trong tương lai. Ví dụ, ghi nhận chi phí của một tài sản dài hạn, chẳng hạn như bất động sản hoặc thiết bị, trước khi nó được khấu hao hết.

Nợ phải trả dồn tích

Ghi nhận các khoản nợ phải trả khi phát sinh, bất kể thời điểm thanh toán được thực hiện. Ví dụ, ghi nhận trách nhiệm pháp lý đối với tiền lương hoặc tiền thuê nhà chưa thanh toán.

Thuế hoãn lại

Ghi nhận thu nhập hoặc chi phí cho mục đích tính thuế trong một kỳ khác với mục đích báo cáo tài chính. Ví dụ: ghi nhận doanh thu cho mục đích tính thuế trong một năm khác với mục đích báo cáo tài chính.

Các loại kế toán dồn tích này cung cấp các quan điểm khác nhau về hiệu quả tài chính của công ty, cho phép trình bày toàn diện và chính xác các giao dịch tài chính. Loại kế toán dồn tích cụ thể được sử dụng phụ thuộc vào bản chất của giao dịch và yêu cầu báo cáo của công ty.

Kế toán dồn tích so với Kế toán tiền mặt

Kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt là hai phương pháp ghi lại các giao dịch tài chính. Sự khác biệt chính giữa hai là:

 • Thời điểm ghi nhận các giao dịch: Kế toán dồn tích ghi lại các giao dịch khi chúng phát sinh, bất kể thời điểm nhận hoặc thực hiện thanh toán, trong khi kế toán tiền mặt chỉ ghi lại các giao dịch khi nhận hoặc thực hiện thanh toán.
 • Bức tranh về hiệu quả tài chính: Kế toán dồn tích cung cấp bức tranh toàn diện hơn về hiệu quả tài chính của công ty bằng cách ghi nhận doanh thu và chi phí khi chúng phát sinh, trong khi kế toán tiền mặt chỉ xem xét các giao dịch tiền mặt.
 • Tính phù hợp với doanh nghiệp: Kế toán dồn tích phù hợp hơn với các doanh nghiệp có hợp đồng dài hạn, hoạt động dựa trên tín dụng hoặc có một phần đáng kể hoạt động của họ nằm trong các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả. Kế toán tiền mặt phù hợp hơn với các doanh nghiệp nhận thanh toán ngay khi bán hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Tuân thủ GAAP: Kế toán dồn tích được yêu cầu theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) đối với các công ty để cung cấp sự trình bày toàn diện và chính xác về tình trạng tài chính của họ. Kế toán tiền mặt thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ hơn và các cá nhân không có cùng yêu cầu báo cáo.

Kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt có các cách tiếp cận khác nhau để ghi lại các giao dịch tài chính và mỗi cách đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn giữa hai phương pháp phụ thuộc vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Bút toán nhật ký dồn tích là gì?

Bút toán nhật ký dồn tích là một bản ghi giao dịch tài chính trong sổ cái chung của công ty được thực hiện khi chi phí phát sinh hoặc doanh thu kiếm được, bất kể thời điểm nhận hoặc thực hiện thanh toán. Các mục nhật ký dồn tích được sử dụng trong kế toán dồn tích để cung cấp sự thể hiện chính xác hơn về hiệu quả tài chính của công ty bằng cách ghi nhận doanh thu và chi phí khi chúng phát sinh.

Các bút toán nhật ký dồn tích thường có các thành phần sau:

 • Ngày: Ngày xảy ra giao dịch.
 • Tiêu đề tài khoản: Các tài khoản được ghi nợ và ghi có, chẳng hạn như tài khoản phải trả hoặc tài khoản phải thu.
 • Nợ và Có: Số tiền được ghi nợ hoặc ghi có vào mỗi tài khoản, phù hợp với hệ thống kế toán kép.
 • Mô tả: Mô tả ngắn gọn về giao dịch, chẳng hạn như mục đích tích lũy.

Ví dụ: một bút toán nhật ký dồn tích cho một khoản chi phí phát sinh nhưng chưa được thanh toán có thể trông như thế này:

 • Ngày: 31 tháng 1 năm 2023
 • Tên tài khoản: Các khoản phải trả, Chi phí công cụ
 • Nợ: Chi phí tiện ích, $1,000
 • : Tài khoản phải trả, $1,000
 • Mô tả: Tích lũy cho các tiện ích đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán.

Bút toán nhật ký dồn tích này ghi lại chi phí $1,000 cho các tiện ích phát sinh nhưng chưa được thanh toán và cập nhật các tài khoản phải trả và tài khoản chi phí công cụ. Các bút toán nhật ký dồn tích là một thành phần quan trọng của kế toán dồn tích, cung cấp một hình ảnh chính xác hơn về hiệu quả tài chính của công ty.

Một số ứng dụng phổ biến của kế toán dồn tích trong kinh doanh là gì?

Kế toán dồn tích thường được sử dụng trong một số lĩnh vực kinh doanh, bao gồm:

 • Ghi nhận doanh thu: Kế toán dồn tích cho phép các công ty ghi nhận doanh thu khi kiếm được, bất kể khi nào nhận được khoản thanh toán. Điều này cung cấp một bức tranh chính xác hơn về hoạt động tài chính của công ty, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động dựa trên tín dụng hoặc có hợp đồng dài hạn.
 • Ghi nhận các khoản phải thu: Kế toán dồn tích ghi lại các khoản phải thu, là số tiền nợ công ty đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được bán chịu, ngay khi việc bán hàng được thực hiện. Điều này cho phép các công ty quản lý tốt hơn dòng tiền và chính sách tín dụng của họ.
 • Ghi lại các khoản phải trả: Kế toán dồn tích ghi lại các khoản phải trả, là số tiền còn nợ nhà cung cấp đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mua chịu, ngay khi việc mua hàng được thực hiện. Điều này giúp các công ty quản lý mối quan hệ của họ với các nhà cung cấp và theo dõi nghĩa vụ của họ.
 • Quản lý hàng tồn kho: Kế toán dồn tích cung cấp sự thể hiện chính xác hơn về hàng tồn kho của công ty, bao gồm cả giá vốn hàng bán, bằng cách ghi nhận giá vốn hàng tồn kho khi nó phát sinh, thay vì khi thanh toán được thực hiện.
 • Hợp đồng dài hạn: Kế toán dồn tích cho phép các công ty ghi nhận doanh thu và chi phí cho các hợp đồng dài hạn, chẳng hạn như hợp đồng xây dựng hoặc dịch vụ, khi chúng phát sinh, thay vì khi nhận hoặc thanh toán.
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính: Kế toán dồn tích là bắt buộc để lập báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

Kế toán dồn tích cung cấp sự thể hiện chính xác hơn về hiệu quả tài chính của công ty bằng cách ghi nhận doanh thu và chi phí khi chúng phát sinh, thay vì chỉ khi được thanh toán. Điều này cho phép các công ty quản lý tốt hơn các hoạt động, dòng tiền và mối quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng.

Lời kết

Kế toán dồn tích là một phương pháp báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu và chi phí khi chúng phát sinh, thay vì chỉ khi nhận được thanh toán. Điều này cung cấp hình ảnh chính xác hơn về hiệu suất tài chính của công ty, cho phép quản lý tốt hơn các hoạt động, dòng tiền và mối quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng. Kế toán dồn tích là một khía cạnh quan trọng của báo cáo tài chính và được sử dụng rộng rãi trong các ngành khác nhau và để lập báo cáo tài chính theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Hiểu những điều cơ bản của kế toán dồn tích và việc sử dụng nó trong kinh doanh là rất quan trọng đối với các chuyên gia tài chính, chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt