Chi phí hoạt động là gì?

Chi phí hoạt động: Định nghĩa, Phân loại và Hạn chế

5/5 - (4 bình chọn)

Điều quan trọng đối với các công ty là theo dõi và quản lý chính xác chi phí hoạt động của họ, vì chúng có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Bằng cách hiểu và kiểm soát các chi phí này, các công ty có thể cải thiện hiệu quả và đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, phân bổ nguồn lực và đầu tư. Hiểu biết về chi phí này cũng có thể giúp doanh nghiệp xác định các lĩnh vực cần cắt giảm chi phí và cải thiện khả năng sinh lời. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết qua bài viết này.

Chi phí hoạt động là gì?

Chi phí hoạt động là chi phí phát sinh trong hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp. Chúng tách biệt với chi tiêu vốn, được yêu cầu để mua tài sản dài hạn như nhà cửa, máy móc hoặc thiết bị. Chi phí này động bao gồm các chi phí liên quan đến sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ, chẳng hạn như nguyên vật liệu, lao động, tiện ích và bảo trì. Chúng cũng bao gồm các chi phí hành chính, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiếp thị, phí pháp lý và kế toán, và bảo hiểm.

Một số ví dụ phổ biến về chi phí hoạt động bao gồm:

 • Lương và phúc lợi của nhân viên
 • Thanh toán tiền thuê hoặc tiền thuê
 • Tiện ích (điện, nước, ga, v.v.)
 • Nguyên vật liệu hoặc hàng tồn kho
 • Chi phí quảng cáo và tiếp thị
 • Phí pháp lý và kế toán
 • Chi phí đi lại và giải trí
 • Bảo trì và sửa chữa
 • Khấu hao và khấu hao

Chi phí hoạt động xuất hiện trong báo cáo thu nhập của một công ty. Báo cáo thu nhập, còn được gọi là báo cáo lãi lỗ (P&L), tóm tắt doanh thu, chi phí và lãi hoặc lỗ của công ty trong một khoảng thời gian xác định.

Cách tính Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động = Giá vốn hàng bán + Chi phí vận hành

Đây là cách phổ biến để tính chi phí hoạt động của một công ty.

Giá vốn hàng bán (COGS) là chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và bán một sản phẩm, chẳng hạn như nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất. Giá vốn hàng bán thường là một trong những thành phần lớn nhất của chi phí này, vì nó thể hiện chi phí sản xuất và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp.

Chi phí vận hành là chi phí gián tiếp liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiện ích, tiếp thị và quảng cáo, bảo hiểm, phí pháp lý và kế toán. Những chi phí này không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, nhưng vẫn cần thiết cho hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Bằng cách cộng giá vốn hàng bán và chi phí vận hành với nhau, chúng ta có thể tính toán tổng chi phí hoạt động của công ty, đại diện cho chi phí vận hành doanh nghiệp và tạo ra doanh thu. Thông tin này hữu ích cho việc phân tích khả năng sinh lời của công ty và đưa ra quyết định về giá cả, phân bổ nguồn lực và đầu tư.

Các loại chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động là chi phí phát sinh trong hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp. Chúng có thể được phân thành nhiều loại, bao gồm:

 • Chi phí trực tiếp: Đây là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và bán một sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như nguyên vật liệu, lao động và chi phí sản xuất chung.
 • Chi phí gián tiếp: Đây là những chi phí không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, nhưng vẫn cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiện ích, tiếp thị và quảng cáo, bảo hiểm, phí pháp lý và kế toán.
 • Chi phí biến đổi: Đây là những chi phí thay đổi theo khối lượng sản xuất hoặc bán hàng, chẳng hạn như nguyên vật liệu và nhân công.
 • Chi phí cố định: Đây là những chi phí không đổi, bất kể khối lượng sản xuất hoặc doanh thu, chẳng hạn như tiền thuê nhà và bảo hiểm.
 • Chi phí bán biến đổi: Đây là những chi phí có cả thành phần cố định và biến đổi, chẳng hạn như tiện ích và bảo trì.

Điều quan trọng đối với các công ty là theo dõi và phân loại chính xác chi phí hoạt động của họ, vì thông tin này có thể hữu ích cho việc phân tích khả năng sinh lời của công ty, đưa ra quyết định về định giá và phân bổ nguồn lực cũng như nâng cao hiệu quả. Hiểu các loại chi phí hoạt động cũng có thể giúp các công ty xác định các lĩnh vực cần cắt giảm chi phí và cải thiện khả năng sinh lời.

Chi phí trực tiếp

Chi phí trực tiếp là chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Đôi khi chúng còn được gọi là “giá vốn hàng bán” (COGS). Chi phí trực tiếp bao gồm:

 • Nguyên liệu thô: Chi phí nguyên liệu được sử dụng để sản xuất một sản phẩm, chẳng hạn như các bộ phận, vật tư hoặc thành phần.
 • Lao động: Chi phí tiền công, tiền lương và lợi ích trả cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Chi phí sản xuất chung: Chi phí gián tiếp liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm, chẳng hạn như bảo trì thiết bị, tiền thuê cơ sở sản xuất và các tiện ích.

Chi phí trực tiếp đại diện cho chi phí sản xuất và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Các công ty phải theo dõi và quản lý chính xác chi phí trực tiếp của mình, vì thông tin này có thể hữu ích cho việc phân tích khả năng sinh lời của công ty và đưa ra quyết định về định giá, phân bổ nguồn lực và đầu tư.

Chi phí gián tiếp

Chi phí gián tiếp là chi phí không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, nhưng vẫn cần thiết cho hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Một số ví dụ phổ biến về chi phí gián tiếp bao gồm:

 • Các khoản thanh toán tiền thuê hoặc cho thuê văn phòng hoặc cơ sở hành chính
 • Các tiện ích như điện, nước và gas
 • Bảo hiểm
 • Phí pháp lý và kế toán
 • Chi phí tiếp thị và quảng cáo
 • Chi phí đi lại và giải trí
 • Khấu hao thiết bị và đồ dùng văn phòng

Chi phí gián tiếp thể hiện các chi phí phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp và tạo ra doanh thu. Các doanh nghiệp phải theo dõi và quản lý chính xác chi phí gián tiếp của mình, vì thông tin này có thể hữu ích cho việc phân tích khả năng sinh lời của công ty, đưa ra quyết định về phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả. Hiểu chi phí gián tiếp cũng có thể giúp các công ty xác định các khu vực để cắt giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận.

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi theo khối lượng sản xuất hoặc bán hàng. Chúng là những chi phí tăng hoặc giảm dựa trên số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc bán. Một số ví dụ phổ biến về chi phí biến đổi bao gồm:

 • Nguyên liệu thô: Chi phí nguyên liệu được sử dụng để sản xuất một sản phẩm, chẳng hạn như các bộ phận, vật tư hoặc thành phần.
 • Lao động: Chi phí tiền công, tiền lương và lợi ích trả cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Vận chuyển và xử lý: Chi phí giao sản phẩm cho khách hàng, bao gồm phí đóng gói và vận chuyển.
 • Hoa hồng và tiền thưởng bán hàng: Các khoản thanh toán cho nhân viên bán hàng dựa trên khối lượng bán hàng mà họ tạo ra.

Chi phí biến đổi là một thành phần quan trọng của chi phí hoạt động, vì chúng đại diện cho các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và bán một sản phẩm hoặc dịch vụ. Hiểu mối quan hệ giữa chi phí biến đổi và khối lượng sản xuất hoặc bán hàng có thể hữu ích cho việc đưa ra quyết định về định giá, phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả.

Bằng cách giảm chi phí biến đổi, một công ty có thể cải thiện lợi nhuận của mình và bằng cách tăng khối lượng sản xuất hoặc bán hàng, một công ty có thể phân bổ chi phí cố định của mình trên một số lượng lớn đơn vị hơn, điều này cũng có thể cải thiện khả năng sinh lời.

Chi phí cố định

Chi phí cố định là chi phí không đổi, bất kể khối lượng sản xuất hoặc doanh thu. Chúng là những chi phí không thay đổi dựa trên số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc bán. Một số ví dụ phổ biến về chi phí cố định bao gồm:

 • Các khoản thanh toán tiền thuê hoặc cho thuê văn phòng hoặc cơ sở sản xuất
 • Tiền lương và lợi ích của nhân viên hành chính và hỗ trợ
 • Phí bảo hiểm
 • Thuế tài sản
 • Khấu hao thiết bị và đồ dùng văn phòng

Chi phí cố định đại diện cho các chi phí cần thiết để vận hành doanh nghiệp và tạo doanh thu. Hiểu chi phí cố định là rất quan trọng để đưa ra quyết định về giá cả, phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả. Chi phí cố định cung cấp mức chi phí cơ bản phải được trang trải, bất kể khối lượng sản xuất hoặc bán hàng.

Bằng cách giảm chi phí cố định, một công ty có thể cải thiện lợi nhuận của mình, nhưng điều này có thể yêu cầu thực hiện các thay đổi đối với hoạt động của công ty, chẳng hạn như thu hẹp quy mô, gia công phần mềm hoặc đóng cửa các cơ sở.

Ngược lại, việc tăng khối lượng sản xuất hoặc bán hàng có thể giúp phân bổ chi phí cố định trên một số lượng đơn vị lớn hơn, điều này có thể cải thiện lợi nhuận.

Chi phí bán biến đổi

Chi phí bán biến đổi, còn được gọi là chi phí hỗn hợp, là chi phí có cả thành phần cố định và thành phần biến đổi. Chúng thay đổi theo khối lượng sản xuất hoặc bán hàng ở một mức độ nào đó, nhưng cũng có một phần không đổi hoặc cố định. Một số ví dụ phổ biến về chi phí bán biến bao gồm:

 • Các tiện ích như điện, nước và gas: Những chi phí này thường có phí cố định cho kết nối hoặc dịch vụ và phí thay đổi dựa trên mức sử dụng.
 • Bảo trì và sửa chữa: Những chi phí này có thể có một phần cố định để bảo trì phòng ngừa và một phần thay đổi để sửa chữa khi cần thiết.
 • Dịch vụ điện thoại và internet: Những chi phí này thường có phí cố định hàng tháng và phí thay đổi dựa trên mức sử dụng.

Chi phí bán biến đổi có thể phức tạp hơn để quản lý và phân bổ so với chi phí biến đổi thuần túy hoặc chi phí cố định thuần túy, nhưng chúng là một thành phần quan trọng của chi phí hoạt động đối với nhiều doanh nghiệp.

Hiểu chi phí bán biến đổi là rất quan trọng để đưa ra quyết định về định giá, phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả. Bằng cách giảm chi phí bán biến đổi, một công ty có thể cải thiện khả năng sinh lời của mình, nhưng điều này có thể yêu cầu thực hiện các thay đổi đối với hoạt động của công ty, chẳng hạn như giảm mức sử dụng hoặc tìm nhà cung cấp hiệu quả hơn.

Ngược lại, việc tăng khối lượng sản xuất hoặc bán hàng có thể giúp phân bổ chi phí bán biến đổi trên một số lượng lớn hơn các đơn vị, điều này có thể cải thiện lợi nhuận.

Hạn chế của chi phí hoạt động

Mặc dù chi phí hoạt động là một thước đo quan trọng để đo lường hiệu quả và lợi nhuận của một doanh nghiệp, nhưng có một số hạn chế cần xem xét:

 • Tính phức tạp: Chi phí hoạt động có thể phức tạp để tính toán và phân bổ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có nhiều sản phẩm, dịch vụ hoặc địa điểm.
 • Tính chủ quan: Định nghĩa về chi phí hoạt động có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp và có thể có tính chủ quan trong việc xác định những chi phí nào nên được bao gồm hoặc loại trừ.
 • Thời gian: Một số chi phí hoạt động có thể không phát sinh đồng đều trong năm, điều này có thể gây khó khăn cho việc so sánh chi phí hoạt động giữa các kỳ.
 • Lạm phát: Theo thời gian, chi phí hàng hóa, nhân công và các chi phí khác có thể tăng lên do lạm phát, điều này có thể gây khó khăn cho việc so sánh chính xác chi phí hoạt động từ năm này sang năm khác.
 • Những thay đổi trong hoạt động kinh doanh: Những thay đổi trong hoạt động của một doanh nghiệp, chẳng hạn như tung ra một dòng sản phẩm mới hoặc mua lại một công ty khác, có thể gây khó khăn cho việc so sánh chính xác chi phí hoạt động từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.
 • Báo cáo sai: Chi phí hoạt động có thể bị báo cáo sai hoặc trình bày sai, cố ý hoặc vô ý. Điều này có thể gây khó khăn cho việc dựa vào chi phí hoạt động làm thước đo hiệu quả hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bất chấp những hạn chế này, chi phí vận hành vẫn là thước đo có giá trị để đánh giá hoạt động kinh doanh và chúng cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định về định giá, phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả.

Chi phí hoạt động ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào?

Chi phí hoạt động đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định lợi nhuận của một doanh nghiệp. Lợi nhuận được định nghĩa là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, và chi phí hoạt động là một thành phần chính của chi phí.

Nếu chi phí hoạt động quá cao, chúng có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận, khiến doanh nghiệp khó đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Chi phí hoạt động cao cũng có thể hạn chế khả năng đầu tư vào tăng trưởng hoặc tận dụng các cơ hội mới của doanh nghiệp. Mặt khác, nếu chi phí hoạt động được kiểm soát, chúng có thể giúp tăng tỷ suất lợi nhuận, giúp doanh nghiệp dễ dàng đạt được các mục tiêu tài chính và đầu tư vào tăng trưởng.

Để tối đa hóa lợi nhuận, điều quan trọng là doanh nghiệp phải hiểu mối quan hệ giữa chi phí hoạt động và doanh thu. Điều này có thể liên quan đến việc phân tích chi phí để xác định các lĩnh vực cần cải thiện, đàm phán giá tốt hơn với nhà cung cấp, tăng hiệu quả và thực hiện các thay đổi khác để giảm chi phí.

Điều quan trọng là doanh nghiệp phải hiểu rõ về chi phí cố định và chi phí biến đổi, cũng như chi phí bán biến đổi, để quản lý hiệu quả chi phí hoạt động và tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có thể giảm chi phí cố định, thì doanh nghiệp đó có thể cải thiện tỷ suất lợi nhuận ngay cả khi doanh thu không đổi. Ngược lại, nếu một doanh nghiệp có thể tăng doanh thu trong khi vẫn giữ nguyên chi phí hoạt động, thì doanh nghiệp đó có thể cải thiện tỷ suất lợi nhuận.

Nhìn chung, chi phí hoạt động đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định lợi nhuận của doanh nghiệp và việc quản lý các chi phí này một cách hiệu quả là một khía cạnh quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận và đạt được thành công về tài chính.

Sự khác biệt giữa Chi phí Hoạt động và Chi phí Khởi nghiệp là gì?

Chi phí hoạt động và chi phí khởi nghiệp là hai loại chi phí khác nhau mà một doanh nghiệp có thể phải chịu.

Chi phí hoạt động là chi phí liên quan đến hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền lương và tiền công, tiền thuê nhà, tiện ích, tiếp thị và vật tư. Chi phí này là chi phí định kỳ phát sinh thường xuyên và chúng là một thành phần liên tục trong chi phí của doanh nghiệp.

Chi phí khởi nghiệp là chi phí liên quan đến việc thiết lập ban đầu của một doanh nghiệp, chẳng hạn như phí pháp lý và kế toán, nghiên cứu tiếp thị, đào tạo nhân viên, thiết bị và vật tư. Chi phí khởi nghiệp là chi phí một lần phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp và thường không định kỳ.

Doanh nghiệp phải hiểu được sự khác biệt giữa chi phí hoạt động và chi phí khởi nghiệp, vì chúng được đối xử khác nhau vì mục đích thuế. Trong nhiều trường hợp, chi phí khởi nghiệp có thể được xóa bỏ trong năm mà chúng phát sinh, trong khi chi phí hoạt động được ghi vào chi phí khi chúng phát sinh.

Chi phí khởi nghiệp có thể có tác động đáng kể đến tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mới bắt đầu. Điều quan trọng đối với các doanh nghiệp mới là ước tính chính xác chi phí khởi nghiệp của họ và lên kế hoạch về cách họ sẽ được tài trợ để giảm thiểu tác động đến tài chính của họ và tăng cơ hội thành công.

Ví dụ thực tế về Chi phí Hoạt động

Dưới đây là một ví dụ thực tế về chi phí vận hành cho một cửa hàng bán lẻ nhỏ:

 • Tiền thuê: Cửa hàng thuê một địa điểm rộng 1.000 m vuông với giá 1.500 USD mỗi tháng.
 • Tiện ích: Cửa hàng thanh toán hóa đơn hàng tháng 500 USD cho điện, nước và gas.
 • Tiền lương và tiền công: Cửa hàng có bốn nhân viên và trả tổng cộng 8.000 USD tiền lương và tiền công mỗi tháng.
 • Nguồn cung cấp: Cửa hàng mua hàng tồn kho và các nguồn cung cấp khác, chẳng hạn như vật liệu đóng gói, với tổng số tiền là 3.000 USD mỗi tháng.
 • Tiếp thị và Quảng cáo: Cửa hàng chi 500 USD mỗi tháng cho quảng cáo, chẳng hạn như in tờ rơi và đăng quảng cáo trên các tờ báo địa phương.
 • Bảo hiểm: Cửa hàng trả 300 USD mỗi tháng cho bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm bồi thường cho người lao động.
 • Khấu hao: Cửa hàng ước tính rằng thiết bị và đồ đạc của họ sẽ khấu hao 200 USD mỗi tháng.

Tổng chi phí cho cửa hàng bán lẻ nhỏ này là 13.000 USD mỗi tháng (1.500 USD cho thuê + 500 USD cho các tiện ích + 8.000 USD cho lương và tiền công + 3.000 USD cho vật tư + 500 USD cho tiếp thị và quảng cáo + 300 USD cho bảo hiểm + 200 USD cho khấu hao). Các chi phí này sẽ được khấu trừ vào doanh thu của cửa hàng để xác định lợi nhuận của nó.

Đây chỉ là một ví dụ về chi phí liên quan đến hoạt động của một cửa hàng bán lẻ nhỏ và chi phí cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, địa điểm và các yếu tố khác. Tuy nhiên, ví dụ này minh họa cách chi phí này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và quản lý chính xác các chi phí này nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Phần kết luận

Chi phí hoạt động là chi phí liên quan đến hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp. Những chi phí này có thể bao gồm tiền lương và tiền công, tiền thuê nhà, tiện ích, tiếp thị và quảng cáo, vật tư, bảo hiểm, khấu hao và phí chuyên môn, trong số những chi phí khác. Chi phí hoạt động cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và hoạt động của nó, nhưng mục tiêu chung là quản lý các chi phí này theo cách tối đa hóa hiệu quả và lợi nhuận.

Hiểu và quản lý chi phí này là một phần thiết yếu để điều hành một doanh nghiệp thành công. Bằng cách kiểm soát các chi phí này, doanh nghiệp có thể tăng tỷ suất lợi nhuận, duy trì tính cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo ổn định tài chính lâu dài.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt