Chi phí doanh thu (COR) là gì?

Chi phí doanh thu (COR): Định nghĩa, Công thức và Ví dụ

4.9/5 - (20 bình chọn)

Trong kế toán, chi phí doanh thu (COR) được trừ vào tổng doanh thu của công ty để đạt được lợi nhuận gộp, thể hiện số tiền doanh thu còn lại sau khi tính đến chi phí trực tiếp để sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ. Lợi nhuận gộp này sau đó có thể được sử dụng để trang trải các chi phí gián tiếp như chi phí chung và để tính toán lợi nhuận ròng của công ty. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết qua bài biết này.

Chi phí doanh thu là gì?

Chi phí doanh thu (COR) đề cập đến chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. Nó bao gồm tất cả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và bán hàng hóa hoặc dịch vụ của công ty. Những chi phí này thường được khấu trừ khỏi tổng doanh thu của công ty để đạt được lợi nhuận gộp, là khoản doanh thu còn lại sau khi đã tính đến chi phí trực tiếp để sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

Ví dụ về chi phí doanh thu bao gồm nguyên liệu thô, lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung, vận chuyển và xử lý cũng như bất kỳ chi phí nào khác liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó cũng có thể bao gồm chi phí sửa chữa bảo hành, trả lại và các khoản phụ cấp.

Chi phí doanh thu thể hiện chi phí mà một công ty phải bỏ ra để tạo ra doanh thu và là thước đo quan trọng để đo lường hiệu quả tài chính và lợi nhuận của công ty. Chi phí doanh thu có thể được tìm thấy trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Chi phí doanh thu của một Công ty sản phẩm

Đối với một công ty dựa trên sản phẩm, chi phí doanh thu (COR) thường bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến sản xuất, chế tạo và phân phối sản phẩm. Điều này có thể bao gồm:

 • Nguyên vật liệu: chi phí nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất sản phẩm.
 • Lao động trực tiếp: tiền lương và lợi ích trả cho công nhân sản xuất ra sản phẩm.
 • Chi phí sản xuất chung: chi phí gián tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm, chẳng hạn như tiện ích, khấu hao và thuế bất động sản.
 • Vận chuyển và xử lý: chi phí giao sản phẩm cho khách hàng, bao gồm vận chuyển, đóng gói và bảo hiểm.
 • Sửa chữa và trả lại bảo hành: chi phí sửa chữa hoặc thay thế các sản phẩm bị lỗi hoặc xử lý trả lại các sản phẩm không còn cần thiết.

Chi phí này là một số liệu quan trọng đối với một công ty dựa trên sản phẩm, vì nó cung cấp một bức tranh rõ ràng về chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và phân phối sản phẩm của công ty. Bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi chi phí, một công ty có thể tính toán lợi nhuận gộp, đây là chỉ số chính về hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời tổng thể của công ty.

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu thô là nguyên vật liệu hoặc thành phần cơ bản mà một công ty sử dụng để sản xuất sản phẩm. Những vật liệu này thường được gọi là đầu vào và chúng tạo thành nền tảng cho quy trình sản xuất của công ty. Nguyên liệu thô có thể bao gồm nhiều loại sản phẩm, chẳng hạn như tài nguyên thiên nhiên, sản phẩm nông nghiệp, hóa chất, khoáng sản và các đầu vào khác được sử dụng trong chế tạo và sản xuất.

Đối với một công ty dựa trên sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu là một thành phần quan trọng trong COR và nó gắn trực tiếp với chi phí sản xuất sản phẩm của công ty. Chi phí nguyên liệu thô có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm cung và cầu, giá cả hàng hóa và chi phí vận chuyển.

Một công ty phải theo dõi và quản lý chặt chẽ chi phí nguyên liệu thô của mình, vì những biến động của các chi phí này có thể tác động đáng kể đến lợi nhuận chung của công ty. Ví dụ: nếu chi phí của một nguyên liệu thô chính tăng lên, điều này có thể làm tăng chi phí sản xuất và giảm tỷ suất lợi nhuận của công ty.

Lao động trực tiếp

Lao động trực tiếp đề cập đến tiền lương và lợi ích được trả cho những người lao động trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm của công ty. Điều này bao gồm tất cả nhân viên làm việc theo giờ hoặc được trả lương làm việc trong dây chuyền sản xuất, cũng như bất kỳ khoản tiền làm thêm giờ nào mà họ nhận được.

Chi phí lao động trực tiếp là một thành phần quan trọng trong COR của công ty và nó liên quan trực tiếp đến chi phí sản xuất sản phẩm của công ty. Chi phí lao động trực tiếp có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm mức lương, số giờ làm việc và chi phí phúc lợi.

Lao động trực tiếp là một thành phần chính trong COR của công ty và nó thể hiện tiền lương và lợi ích được trả cho những người lao động trực tiếp tham gia sản xuất các sản phẩm của công ty. Chi phí lao động trực tiếp là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi đánh giá cấu trúc chi phí tổng thể của một công ty dựa trên sản phẩm.

Chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung đề cập đến các chi phí gián tiếp liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm của công ty, chẳng hạn như tiện ích, khấu hao, thuế bất động sản và các chi phí gián tiếp khác. Những chi phí này không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất một sản phẩm cụ thể, nhưng cần thiết để quá trình sản xuất diễn ra.

Chi phí sản xuất chung chiếm một phần đáng kể trong tổng chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. Chi phí sản xuất chung có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm giá năng lượng, thuế bất động sản và những thay đổi trong quy định của chính phủ.

Chi phí sản xuất chung thể hiện chi phí gián tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm của công ty và là một thành phần quan trọng của COR. Bằng cách theo dõi và quản lý chặt chẽ các chi phí này, một công ty có thể cải thiện hiệu quả tài chính và lợi nhuận của mình.

Vận chuyển và xử lý

Vận chuyển và xử lý đề cập đến các chi phí liên quan đến việc cung cấp sản phẩm của công ty cho khách hàng. Điều này bao gồm chi phí vận chuyển, đóng gói, bảo hiểm và bất kỳ chi phí nào khác phát sinh trong việc đưa sản phẩm từ các cơ sở của công ty đến khách hàng.

Vận chuyển và xử lý có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận tổng thể của công ty. Chi phí vận chuyển và xử lý có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm giá nhiên liệu, chi phí vận chuyển, chi phí đóng gói và bảo hiểm.

Bảo hành sửa chữa và đổi trả

Sửa chữa và trả lại bảo hành đề cập đến các chi phí liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế các sản phẩm bị lỗi hoặc không đáp ứng mong đợi của khách hàng. Điều này có thể bao gồm chi phí lao động, vật liệu, vận chuyển và bất kỳ chi phí nào khác phát sinh trong quá trình giải quyết vấn đề.

Sửa chữa và trả lại bảo hành tác động đáng kể đến lợi nhuận chung của công ty. Chi phí sửa chữa và trả lại bảo hành có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm chất lượng sản phẩm, số lượng lỗi và hiệu quả của quy trình sửa chữa và trả lại.

Chi phí doanh thu của một Công ty dịch vụ

Chi phí doanh thu (COR) cho một công ty dịch vụ đề cập đến các chi phí liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ do công ty cung cấp. Những chi phí này có thể bao gồm tiền lương và phúc lợi cho nhân viên thực hiện dịch vụ, vật tư và nguyên liệu được sử dụng để cung cấp dịch vụ và bất kỳ chi phí gián tiếp nào khác cần thiết để cung cấp dịch vụ.

Ngược lại với một công ty dựa trên sản phẩm, một công ty dịch vụ thường có ít chi phí sản xuất trực tiếp hơn, vì không có sản phẩm vật chất nào cần được sản xuất và phân phối. Tuy nhiên, COR đối với một công ty dịch vụ vẫn có thể là đáng kể và nó có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận chung của công ty.

Một số thành phần chính của COR cho một công ty dịch vụ có thể bao gồm:

 • Lương và phúc lợi cho nhân viên: Điều này bao gồm tiền lương và phúc lợi trả cho nhân viên thực hiện các dịch vụ do công ty cung cấp.
 • Vật tư và vật liệu: Điều này bao gồm mọi vật tư hoặc vật liệu cần thiết để cung cấp các dịch vụ, chẳng hạn như đồ dùng văn phòng, công cụ và thiết bị.
 • Chi phí gián tiếp: Điều này bao gồm bất kỳ chi phí nào khác cần thiết để cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiện ích và bảo hiểm.

COR của một công ty dịch vụ đề cập đến chi phí liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ do công ty cung cấp và có thể bao gồm tiền lương và phúc lợi cho nhân viên, vật tư và nguyên liệu cũng như chi phí gián tiếp. Bằng cách theo dõi và quản lý chặt chẽ các chi phí này, một công ty dịch vụ có thể cải thiện hiệu quả tài chính và lợi nhuận của mình.

Tính chi phí doanh thu

Chi phí doanh thu (COR) có thể được tính bằng tổng của tất cả các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Công thức tính COR như sau:

Chi phí doanh thu = Nguyên vật liệu trực tiếp + Lao động trực tiếp + Chi phí sản xuất chung + Vận chuyển và xử lý + Sửa chữa và trả lại bảo hành

Bằng cách cộng tất cả các chi phí này, một công ty có thể tính ra tổng COR. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để xác định lợi nhuận gộp của công ty, là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí doanh thu. Lợi nhuận gộp có thể được sử dụng để tính toán các số liệu tài chính quan trọng khác, chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận gộp, là tỷ lệ phần trăm doanh thu còn lại sau khi trừ chi phí doanh thu.

Chi phí doanh thu là một thành phần quan trọng trong hoạt động tài chính của công ty và được tính bằng tổng của tất cả các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Bằng cách hiểu và quản lý các chi phí này, một công ty có thể cải thiện hiệu suất tài chính tổng thể và khả năng sinh lời.

Ví dụ về chi phí doanh thu

Đây là một ví dụ để giúp minh họa việc tính toán chi phí doanh thu. Giả sử rằng một công ty sản xuất và bán một sản phẩm duy nhất. Dữ liệu sau đây thể hiện chi phí và doanh thu của nó trong năm:

 • Nguyên vật liệu trực tiếp: $50.000
 • Lao động trực tiếp: $30.000
 • Chi phí sản xuất chung: $20.000
 • Vận chuyển và xử lý: $10.000
 • Bảo hành sửa chữa và trả lại: $5.000
 • Doanh thu: $150.000

Để tính chi phí doanh thu, chúng ta sẽ cộng tất cả các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và phân phối sản phẩm:

Chi phí doanh thu = Nguyên vật liệu trực tiếp + Lao động trực tiếp + Chi phí sản xuất chung + Vận chuyển và xử lý + Sửa chữa và trả lại bảo hành

 • Chi phí doanh thu = 50.000 USD + 30.000 USD + 20.000 USD + 10.000 USD + 5.000 USD = 115.000 USD

Tiếp theo, chúng ta sẽ tính lợi nhuận gộp bằng cách lấy doanh thu trừ đi chi phí doanh thu:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn Doanh thu

 • Lợi nhuận gộp = 150.000 USD – 115.000 USD = 35.000 USD

Cuối cùng, chúng ta sẽ tính tỷ suất lợi nhuận gộp, là tỷ lệ phần trăm doanh thu còn lại sau khi trừ đi chi phí doanh thu:

Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp / Doanh thu * 100

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp = 35.000 USD / 150.000 USD * 100 = 23,33%

Trong ví dụ này, chi phí doanh thu là 115.000 USD, lợi nhuận gộp là 35.000 USD và tỷ suất lợi nhuận gộp là 23,33%. Những tính toán này cung cấp thông tin tổng quan về hiệu suất tài chính của công ty và chúng có thể được sử dụng để giúp đưa ra quyết định về giá cả, sản xuất và các khía cạnh khác của doanh nghiệp.

Chi phí doanh thu so với giá vốn hàng bán

Chi phí doanh thu (COR) và giá vốn hàng bán (COGS) là những khái niệm liên quan được sử dụng để tính toán hiệu quả tài chính của công ty. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa hai điều khoản.

Chi phí doanh thu đề cập đến tất cả các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Điều này có thể bao gồm nguyên liệu thô, lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung, vận chuyển và xử lý, sửa chữa và trả lại bảo hành. Chi phí doanh thu được sử dụng để tính lợi nhuận gộp, là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí doanh thu.

Mặt khác, giá vốn hàng bán (COGS) là một loại chi phí cụ thể được bao gồm trong chi phí doanh thu. Giá vốn hàng bán thể hiện chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và phân phối các sản phẩm đã được bán bởi một công ty. Nó bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung gắn trực tiếp với việc sản xuất các sản phẩm cụ thể. Giá vốn hàng bán không bao gồm các chi phí gián tiếp như vận chuyển và xử lý hoặc sửa chữa và trả lại bảo hành.

Chi phí doanh thu là một khái niệm rộng hơn bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Giá vốn hàng bán là một thành phần cụ thể của chi phí doanh thu chỉ bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và phân phối các sản phẩm đã được bán.

Lời kết

Chi phí doanh thu (COR) là một khái niệm quan trọng để hiểu được hiệu quả tài chính của một công ty. Nó đại diện cho tất cả các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty và nó được sử dụng để tính lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động tài chính của công ty và tỷ suất lợi nhuận gộp là thước đo hữu ích để so sánh khả năng sinh lời của các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau.

Chi phí doanh thu khác với giá vốn hàng bán (COGS), chỉ bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và phân phối các sản phẩm đã được bán. Hiểu được sự khác biệt giữa hai khái niệm này là rất quan trọng để tính toán chính xác hiệu quả tài chính của công ty và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

Chi phí doanh thu là một thành phần quan trọng trong hoạt động tài chính của công ty và được tính bằng tổng của tất cả các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Bằng cách hiểu và quản lý các chi phí này, một công ty có thể cải thiện hiệu suất tài chính tổng thể và khả năng sinh lời.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt