Hiển thị 135 kết quả
Chuyển đổi số: Bản hướng dẫn đầy đủ

Chuyển đổi số: Bản hướng dẫn đầy đủ

Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi các quy trình và chức năng của công ty để tận dụng các công nghệ số mới. Chuyển đổi có thể được áp dụng cho bất kỳ ngành nào và có rất nhiều lợi ích đi kèm với nó. Nó có thể tăng năng suất, giảm chi …

PMO là gì?

PMO là gì? Vai trò và Thành viên 

PMO (Project Management Office) là một cơ cấu tổ chức để chuẩn hóa các quy trình quản trị dự án và tạo điều kiện chia sẻ các nguồn lực, công cụ, kỹ thuật và phương pháp. Nếu bạn hoạt động doanh nghiệp nhưng không nắm được khái niệm của PMO thì sẽ gặp nhiều khó …

Mô hình ASK - Tam giác Thành công là gì?

Mô hình ASK: Ý nghĩa, Thành phần và Áp dụng

Mô hình ASK – Tam giác Thành công nhấn mạnh rằng thành công là một khái niệm tổng thể đòi hỏi sự cân bằng của cả ba yếu tố. Bằng cách phát triển một thái độ tích cực, có được những kỹ năng mới và không ngừng học hỏi, các cá nhân có thể đạt …

viTiếng Việt