Báo cáo thu nhập

Báo cáo Thu nhập: Thành phần và Giải thích

4.9/5 - (15 bình chọn)

Báo cáo thu nhập được sử dụng để đo lường hiệu suất của doanh nghiệp theo thời gian. Báo cáo này là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất chứa dữ liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả bán hàng và chi phí hoạt động đã được quản lý. Trong bài viết sau, Johnson’s Blog sẽ giải thích về báo cáo thu nhập, các yếu tố chính của nó và cách bạn có thể sử dụng nó để phân tích hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo Thu nhập là gì?

Báo cáo thu nhập, còn được gọi là báo cáo lãi lỗ hoặc báo cáo hoạt động kinh doanh, là báo cáo tài chính thể hiện doanh thu và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một quý hoặc một năm. Cùng với Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tạo lên bộ 3 báo cáo quan trọng nhất của Báo cáo tài chính.

Báo cáo thu nhập được sử dụng để tính thu nhập ròng của công ty, là số tiền mà doanh thu vượt quá chi phí. Thu nhập ròng là dòng cuối cùng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin có giá trị về hoạt động tài chính của công ty, bao gồm mức độ hiệu quả của việc tạo doanh thu và kiểm soát chi phí, có thể được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời, hiệu quả và tình hình tài chính tổng thể của công ty.

Doanh thu và Lợi nhuận

Doanh thu và lợi nhuận là cả hai loại thu nhập mà một công ty có thể kiếm được. Doanh thu là thu nhập kiếm được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, trong khi lợi nhuận đề cập đến thu nhập kiếm được từ các nguồn khác như đầu tư hoặc bán tài sản.

Doanh thu được coi là “dòng trên cùng” của báo cáo thu nhập, vì nó thường là mục đầu tiên được liệt kê. Điều quan trọng cần lưu ý là doanh thu được ghi nhận khi kiếm được tiền chứ không phải khi nhận được tiền mặt. Ví dụ: nếu một công ty bán hàng hóa hoặc dịch vụ bằng hình thức tín dụng, thì doanh thu sẽ được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi hàng hóa được vận chuyển hoặc dịch vụ được thực hiện chứ không phải khi khách hàng thanh toán.

Mặt khác, lợi nhuận không thường xuyên như doanh thu, đây là loại thu nhập ít thường xuyên hơn và không được tạo ra từ các hoạt động chính của công ty. Chúng thường được báo cáo dưới dạng một mục hàng riêng biệt trên báo cáo thu nhập và thường là một phần nhỏ hơn trong tổng thu nhập.

Cả doanh thu và lợi nhuận đều đóng góp vào thu nhập ròng của một công ty, được tính bằng cách lấy tổng doanh thu và lợi nhuận trừ đi tổng chi phí.

Doanh thu hoạt động

Doanh thu hoạt động, còn được gọi là thu nhập hoạt động hoặc thu nhập trước lãi và thuế (EBIT), là thu nhập được tạo ra từ các hoạt động chính của công ty, trước khi tính lãi và thuế. Biện pháp này được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một công ty bằng cách phân tích các hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó. Nó được tính bằng cách lấy tổng doanh thu và trừ đi chi phí hoạt động.

Doanh thu hoạt động là một thông số tài chính quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Đó là số tiền mà một doanh nghiệp kiếm được từ các hoạt động bình thường của mình, bao gồm doanh thu từ bán hàng, dịch vụ và các hoạt động điều hành khác. Số liệu này cho biết công ty đang kiếm được bao nhiêu tiền và mức độ lành mạnh về mặt tài chính của công ty. Nó cũng là một yếu tố quan trọng trong việc tính toán thu nhập ròng.

Doanh thu hoạt động thường được báo cáo dưới dạng một mục hàng trong báo cáo thu nhập của công ty, cho biết doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền từ các hoạt động bình thường trong một khoảng thời gian cụ thể. Một doanh nghiệp có thể sử dụng doanh thu hoạt động để so sánh hiệu suất theo thời gian, xác định hiệu quả chi phí và đánh giá tình hình tài chính. Nhìn chung, doanh thu hoạt động cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hiệu quả tài chính và sức khỏe của doanh nghiệp.

Doanh thu ngoài hoạt động

Doanh thu ngoài hoạt động, còn được gọi là thu nhập ngoài hoạt động, là thu nhập được tạo ra từ các nguồn bên ngoài hoạt động chính của công ty. Điều này bao gồm thu nhập từ các khoản đầu tư vào các công ty khác, thu nhập lãi và thu nhập từ việc bán tài sản.

Các khoản doanh thu này được báo cáo riêng trên báo cáo thu nhập vì chúng không liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Doanh thu ngoài hoạt động có thể có tác động đáng kể đến hiệu quả tài chính tổng thể của công ty và cần được phân tích cùng với doanh thu từ hoạt động kinh doanh để có được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty.

Doanh thu ngoài hoạt động có thể không ổn định tùy thuộc vào điều kiện thị trường và hiệu quả tài chính của công ty. Tuy nhiên, doanh thu ngoài hoạt động là điều cần thiết cho các công ty đang tìm cách cân bằng chi phí hoạt động với lợi nhuận.

Lợi nhuận

Lợi nhuận đề cập đến sự gia tăng vốn chủ sở hữu do các giao dịch hoặc sự kiện không phải là một phần của các hoạt động tạo doanh thu chính của đơn vị. Chúng thường được gọi là “thu nhập khác” hoặc “lợi nhuận khác” trong báo cáo thu nhập. Ví dụ về các khoản lãi bao gồm việc bán một tài sản dài hạn, khoản lãi từ việc giải quyết một vụ kiện hoặc khoản lãi từ việc bán một khoản đầu tư. Lợi nhuận được cộng vào doanh thu để đạt được tổng doanh thu trong kỳ.

Chi phí và Thua lỗ

Chi phí và Thua lỗ trái ngược với doanh thu và lợi nhuận trên báo cáo thu nhập. Chi phí là những chi phí phát sinh trong quá trình tạo ra doanh thu, chẳng hạn như giá vốn hàng bán, tiền lương, tiền thuê nhà và các tiện ích. Thua lỗ là những sự kiện tài chính tiêu cực, chẳng hạn như thua lỗ từ các khoản đầu tư hoặc thanh lý tài sản dài hạn. Cùng với nhau, chi phí và thua lỗ được trừ khỏi doanh thu và lợi nhuận để xác định thu nhập ròng hoặc lỗ ròng của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Chi phí hoạt động chính

Chi phí hoạt động chính là chi phí phát sinh của một công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường của nó. Chúng bao gồm các chi phí như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung và chi phí nghiên cứu và phát triển. Các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu và được báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Chúng được trừ vào doanh thu để đạt được thu nhập hoạt động hoặc thu nhập ròng của công ty.

Chi phí hoạt động chính có thể khó theo dõi và quản lý, do đó, việc theo dõi chi phí và tính toán chi phí hoạt động của họ sẽ có lợi cho các chủ doanh nghiệp. Điều quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp là phải xem xét báo cáo tài chính của họ định kỳ để đảm bảo rằng chi phí điều hành doanh nghiệp của họ là hợp lý và nằm trong ngân sách.

Bằng cách theo dõi và phân tích chi phí hoạt động, chủ sở hữu doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ đang điều hành doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả và đưa ra các quyết định tiết kiệm chi phí liên quan đến các chi phí như tiền lương, tiền thuê nhà và vật tư.

Chi phí hoạt động phụ

Chi phí hoạt động phụ là những chi phí không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh chính của công ty. Ví dụ về chi phí hoạt động phụ bao gồm chi phí lãi vay, lỗ ngoại hối và lỗ do bán các khoản đầu tư hoặc tài sản dài hạn. Các chi phí này được báo cáo riêng biệt với chi phí hoạt động chính trên báo cáo thu nhập và thường ít liên quan đến hiệu suất tổng thể của công ty.

Tổn thất như chi phí

Tổn thất là chi phí phát sinh bởi một công ty, thường là kết quả của một số loại sự kiện hoặc sự kiện tiêu cực. Chúng có thể bao gồm những thứ như tổn thất do đầu tư, tổn thất do thiên tai hoặc tổn thất do dàn xếp pháp lý. Chúng thường được bao gồm trong phần “chi phí” của báo cáo thu nhập và có thể có tác động đáng kể đến hiệu quả tài chính tổng thể của công ty.

Một số ví dụ phổ biến về tổn thất có thể được báo cáo trên báo cáo thu nhập bao gồm tổn thất do ngừng hoạt động, tổn thất do chuyển đổi ngoại tệ và tổn thất do suy giảm giá trị tài sản.

Cơ cấu Báo cáo Thu nhập

Cấu trúc của báo cáo thu nhập thường bao gồm các yếu tố sau:

 • Doanh thu: Số tiền mà một công ty kiếm được từ các hoạt động kinh doanh chính của mình.
 • Chi phí: Các chi phí phát sinh trong việc tạo ra doanh thu. Chúng có thể bao gồm giá vốn hàng bán (COGS), chi phí hoạt động và chi phí lãi vay.
 • Lợi nhuận gộp: Chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán, đo lường khả năng sinh lời của công ty trước khi tính đến các chi phí khác.
 • Thu nhập điều hành: Chênh lệch giữa lợi nhuận gộp và chi phí hoạt động, đo lường khả năng sinh lời của công ty từ các hoạt động kinh doanh chính.
 • Thu nhập và chi phí không điều hành: Thu nhập và chi phí đến từ các hoạt động kinh doanh không chính, chẳng hạn như thu nhập lãi hoặc lỗ từ các khoản đầu tư.
 • Thu nhập ròng: Lãi hoặc lỗ cuối cùng của công ty sau khi đã tính đến tất cả các khoản thu nhập và chi phí.
 • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Là thước đo khả năng sinh lời của công ty được tính bằng cách lấy thu nhập ròng chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Một số báo cáo thu nhập cũng có thể bao gồm các mục dòng bổ sung như thuế thu nhập, các mục đặc biệt và các hoạt động đã ngừng. Các yếu tố cụ thể của báo cáo thu nhập có thể khác nhau tùy thuộc vào công ty và các nguyên tắc kế toán được sử dụng.

Công dụng của Báo cáo Thu nhập

Báo cáo thu nhập được sử dụng để đánh giá hoạt động tài chính của công ty và để xác định xu hướng về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty. Về cơ bản nó có các công dụng sau:

 • Giúp các nhà đầu tư, nhà phân tích và các bên liên quan khác xác định khả năng sinh lời, hiệu quả và khả năng tạo ra dòng tiền của công ty.
 • Giúp so sánh hiệu suất của công ty với hiệu suất của đối thủ cạnh tranh hoặc tiêu chuẩn ngành.
 • Giúp tính toán các tỷ lệ tài chính quan trọng như tỷ suất lợi nhuận và lợi tức đầu tư (ROI) có thể cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính của công ty.
 • Giúp dự báo những thay đổi trong tương lai về tài chính của công ty.

Đọc Báo cáo Thu nhập

Khi đọc báo cáo thu nhập, điều quan trọng là phải chú ý đến phần doanh thu và chi phí điều hành của công ty, cũng như thu nhập ròng hoặc lỗ trong kỳ. Điều này sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về hoạt động tài chính của công ty trong giai đoạn đó.

Điều quan trọng nữa là so sánh báo cáo thu nhập hiện tại với các giai đoạn trước và với các công ty khác trong cùng ngành để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của công ty.

Những điều quan trọng khác cần tìm khi đọc báo cáo thu nhập bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp, thu nhập hoạt động và tỷ suất lợi nhuận ròng. Các tỷ lệ này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu trúc chi phí và hiệu quả của công ty.

Ngoài ra, sẽ rất hữu ích khi xem xét xu hướng doanh thu và chi phí của công ty theo thời gian để xem liệu chúng đang tăng hay giảm.

Doanh thu

Phần Doanh thu của báo cáo thu nhập bao gồm tổng số tiền mà một công ty đã kiếm được từ các hoạt động của mình trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý hoặc một năm tài chính. Phần này thường bao gồm cả doanh thu hoạt động và không hoạt động, chẳng hạn như doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ, thu nhập lãi và thu nhập cho thuê.

Phần doanh thu thường là phần đầu tiên của báo cáo thu nhập và nó thường được chia nhỏ thành các loại doanh thu khác nhau, chẳng hạn như doanh thu bán hàng, doanh thu lãi và doanh thu cho thuê. Điều quan trọng cần lưu ý là doanh thu được ghi nhận khi nó kiếm được chứ không phải khi nhận được tiền mặt.

Chi phí điều hành

Chi phí điều hành là chi phí mà một công ty phải chịu để điều hành hoạt động kinh doanh của mình. Những chi phí này bao gồm những thứ như tiền lương, tiền thuê nhà, tiện ích và các chi phí hàng ngày khác cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Chúng được báo cáo trong báo cáo thu nhập dưới tiêu đề “chi phí điều hành”. Chúng có thể được chia nhỏ thành các loại khác nhau, chẳng hạn như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý, và các chi phí hoạt động khác. Những chi phí này được trừ vào doanh thu để đạt được thu nhập hoặc lỗ hoạt động.

Thu nhập từ các hoạt động liên tục

Thu nhập từ các hoạt động liên tục là một mục trên báo cáo thu nhập thể hiện thu nhập ròng của công ty từ các hoạt động liên tục. Nó được tính bằng cách trừ chi phí hoạt động khỏi doanh thu, sau đó trừ đi mọi khoản chi phí hoặc khoản lỗ không hoạt động.

Phần này chỉ bao gồm thu nhập đến từ các hoạt động chính của công ty và không bao gồm bất kỳ khoản thu nhập hoặc tổn thất nào từ các hoạt động bị gián đoạn hoặc các hạng mục bất thường. Con số này rất quan trọng vì nó cho thấy hiệu quả tài chính của các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

Thu nhập ròng

Thu nhập ròng, còn được gọi là lợi nhuận ròng hoặc thu nhập ròng, là thước đo tài chính về khả năng sinh lời của một công ty. Nó được tính bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một quý tài chính hoặc năm tài chính. Kết quả là số tiền mà công ty còn lại sau khi tất cả các chi phí đã được thanh toán.

Thu nhập ròng là thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích vì nó có thể chỉ ra sức khỏe tổng thể và tiềm năng tăng trưởng của một công ty. Nó thường được tìm thấy trên báo cáo thu nhập và có thể được sử dụng để tính toán các số liệu tài chính quan trọng khác như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Câu hỏi thường gặp

Bốn yếu tố chính của một báo cáo thu nhập là gì?

Bốn yếu tố chính của một báo cáo thu nhập là:

 • Doanh thu: Số tiền mà một công ty kiếm được từ các hoạt động kinh doanh chính của mình.
 • Chi phí: Các chi phí phát sinh bởi một công ty để tạo ra doanh thu.
 • Thu nhập từ các hoạt động liên tục: Số tiền mà một công ty kiếm được từ các hoạt động kinh doanh chính sau khi trừ các chi phí.
 • Thu nhập ròng: Lãi hoặc lỗ cuối cùng của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định, được tính bằng cách lấy doanh thu và lợi nhuận trừ đi chi phí và tổn thất.

Sự khác biệt giữa Doanh thu hoạt động và Doanh thu ngoài hoạt động là gì?

Doanh thu hoạt động là doanh thu được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh chính của công ty, chẳng hạn như bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

Doanh thu ngoài hoạt động là doanh thu được tạo ra từ các hoạt động thứ cấp hoặc ngoại vi, chẳng hạn như thu nhập lãi hoặc thu nhập cho thuê.

Sự khác biệt giữa hai là doanh thu hoạt động được gắn trực tiếp với hoạt động cốt lõi của công ty, trong khi doanh thu ngoài hoạt động thì không.

Như vậy, doanh thu hoạt động được coi là đáng tin cậy và bền vững hơn so với doanh thu ngoài hoạt động.

Lời kết

Báo cáo thu nhập là một báo cáo tài chính thể hiện doanh thu, chi phí hoạt động và thu nhập từ các hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian. Đây là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất của một công ty vì nó giúp các nhà đầu tư và nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. Khi phân tích báo cáo thu nhập, nhà đầu tư phân tích doanh thu và chi phí hoạt động để xác định xem chi phí có được chi tiêu hiệu quả hay không. Điều này giúp họ quyết định nên đầu tư vào doanh nghiệp hay bán chứng khoán mà họ nắm giữ.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt