Báo cáo tài chính

Các Báo cáo Tài chính: Thành phần và Ý nghĩa

5/5 - (2 bình chọn)

Báo cáo tài chính được thiết kế để trình bày tình hình tài chính của một thực thể tại một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian xác định. Hầu hết các chuẩn mực kế toán yêu cầu các thực thể lập báo cáo tài chính tuân theo các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP) hoặc theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Các báo cáo này cho phép cấp quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động so với các mục tiêu kinh doanh, xác định rủi ro và cơ hội tiềm ẩn cũng như cân bằng lợi nhuận ngắn hạn với tăng trưởng dài hạn. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết về các báo cáo tài chính qua bài viết sau.

Báo cáo Tài chính là gì

Báo cáo tài chính là một tập hợp các báo cáo cung cấp thông tin về tình hình và hiệu quả tài chính của một công ty. Các báo cáo này được các bên liên quan bên trong và bên ngoài sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của công ty và đưa ra các quyết định sáng suốt.

Các báo cáo này thường được lập hàng quý và hàng năm, và được kiểm toán bởi một công ty kế toán độc lập để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Báo cáo tài chính là bức tranh tổng quan về sức khỏe của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Chúng có thể được sử dụng để cho thấy một doanh nghiệp hoạt động tài chính tốt như thế nào và các khoản nợ và tài sản của nó là gì. Bằng cách này, báo cáo tài chính cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư và chủ nợ.

Các doanh nghiệp nên xem lại báo cáo tài chính hàng năm để đón đầu các xu hướng và đưa ra các quyết định. Bằng cách đó, họ có thể đưa ra các quyết định giúp cải thiện tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tại sao phải dùng Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư và nhà quản lý trong việc đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt. Chúng có thể giúp các nhà đầu tư và nhà quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty so với các công ty khác trong cùng ngành hoặc thị trường, giúp việc so sánh theo thời gian và xác định xu hướng trở nên dễ dàng hơn.

Có một số lý do của báo cáo tài chính, bao gồm:

Ra quyết định: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Ví dụ: báo cáo doanh thu có thể giúp chủ doanh nghiệp xác định sản phẩm hoặc dịch vụ nào có lợi nhất, trong khi bảng cân đối kế toán có thể giúp người cho vay đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch và lập ngân sách: Báo cáo tài chính có thể được sử dụng để tạo ra các dự báo và ngân sách tài chính, giúp lập kế hoạch kinh doanh cho sự phát triển và mở rộng trong tương lai.

Tuân thủ: Báo cáo tài chính thường được pháp luật yêu cầu nộp cho các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như Ủy ban Chứng khoán hoặc Cơ quan Thuế. Điều này đảm bảo rằng các doanh nghiệp đang tuân theo các hướng dẫn và quy định về báo cáo tài chính.

Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: Báo cáo tài chính cung cấp một bức tranh rõ ràng về tình hình và hiệu quả tài chính của công ty, điều này có thể giúp tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình với các cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

Xác định xu hướng: Báo cáo tài chính cho phép một người theo dõi các xu hướng và mô hình hoạt động tài chính của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định các điểm yếu hoặc điểm mạnh và điều chỉnh cho phù hợp.

Uy tín tín dụng: Các báo cáo tài chính thường được người cho vay và nhà đầu tư sử dụng để đánh giá uy tín tín dụng và khả năng trả nợ của công ty.

Quản lý rủi ro: Báo cáo tài chính có thể được sử dụng để xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn, đồng thời phát triển các chiến lược để quản lý chúng.

Báo cáo tài chính cũng có thể là một phần quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Chúng cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thông tin này giúp các cổ đông hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp và cung cấp cho họ những hiểu biết có giá trị về tình hình tài chính của tổ chức.

Các loại Báo cáo Tài chính

Có một số loại báo cáo tài chính thường được sử dụng để cung cấp thông tin về tình hình và hiệu quả tài chính của công ty. Các báo cáo tài chính phổ biến nhất là:

 • Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán thể hiện tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó cung cấp một bức tranh tổng quan về tình hình tài chính của một công ty, bao gồm các tài sản của nó, chẳng hạn như tiền mặt, các khoản đầu tư và bất động sản, và các khoản nợ của nó, chẳng hạn như các khoản vay và các khoản phải trả.
 • Báo cáo thu nhập: Báo cáo thu nhập hay Báo cáo lãi lỗ (P&L) cho biết doanh thu, chi phí và thu nhập ròng của công ty trong một khoảng thời gian. Nó cung cấp thông tin về hoạt động tài chính của công ty, bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bánchi phí hoạt động.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện dòng tiền vào và ra của công ty trong một khoảng thời gian. Nó cung cấp thông tin về tính thanh khoản và khả năng tạo tiền mặt của công ty, bao gồm cả dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
 • Báo cáo về vốn chủ sở hữu của cổ đông: Báo cáo về vốn chủ sở hữu của cổ đông cho thấy những thay đổi về vốn chủ sở hữu của công ty trong một khoảng thời gian. Nó cung cấp thông tin về cấu trúc sở hữu của công ty và những thay đổi trong cấu trúc vốn, bao gồm lợi nhuận giữ lại, cổ phiếu phổ thông và cổ tức.
 • Báo cáo thu nhập toàn diện: Báo cáo thu nhập toàn diện cho thấy những thay đổi trong tài sản ròng của công ty trong một khoảng thời gian. Nó bao gồm cả thu nhập ròng và các mục thu nhập toàn diện khác như điều chỉnh chuyển đổi ngoại tệ và lãi hoặc lỗ chưa thực hiện.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính: Thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp thông tin bổ sung và giải thích về các số liệu và thuyết minh trong báo cáo tài chính.

Bảng Cân đối Kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính thể hiện tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó cung cấp thông tin tổng quan về tình hình tài chính của công ty và thường được sử dụng để đánh giá tính thanh khoản, khả năng thanh toán và tình hình tài chính tổng thể của công ty.

Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần: tài sản và nợ phải trả. Phần tài sản liệt kê các tài nguyên mà công ty sở hữu hoặc kiểm soát, chẳng hạn như tiền mặt, khoản đầu tư, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản. Phần trách nhiệm pháp lý liệt kê các khoản nợ và nghĩa vụ mà một công ty nợ, chẳng hạn như các khoản vay, tài khoản phải trả và thuế nợ.

Chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của công ty được gọi là vốn chủ sở hữu, còn được gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông, thể hiện phần lãi còn lại trong tài sản của một thực thể còn lại sau khi trừ đi các khoản nợ.

Phương trình bảng cân đối kế toán:
Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tóm tắt tài sản, nợ phải trả và giá trị ròng của công ty tại một thời điểm nhất định. Báo cáo này có thể được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty. Ví dụ: nếu một công ty có nhiều tài sản hơn nợ phải trả, thì công ty đó được cho là có dòng tiền dương, nghĩa là công ty đang tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh của mình. Tương tự, nếu một công ty có nhiều nợ phải trả hơn tài sản, thì nó được gọi là dòng tiền âm, có nghĩa là nó đang tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của mình bằng các khoản vay và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Bảng cân đối kế toán được sử dụng cùng với các báo cáo tài chính khác, chẳng hạn như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty.

Tài sản

Tài sản là nguồn lực mà một công ty sở hữu hoặc kiểm soát có giá trị kinh tế và dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Chúng được ghi lại trên bảng cân đối kế toán và được nhóm thành các loại dựa trên đặc điểm của chúng và cách chúng được sử dụng bởi công ty.

Có một số loại tài sản, bao gồm:

Tài sản ngắn hạn: Đây là những tài sản dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng hết trong vòng một năm, chẳng hạn như tiền mặt, các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Tài sản dài hạn: Đây là những tài sản dự kiến sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc không được sử dụng hết trong vòng một năm, chẳng hạn như tài sản, nhà máy và thiết bị cũng như tài sản vô hình như bằng sáng chế và thương hiệu.

Tài sản tài chính: Đây là những tài sản có bản chất tài chính, chẳng hạn như đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác.

Đầu tư dài hạn: Đây là những khoản đầu tư được công ty nắm giữ trong một thời gian dài hơn, chẳng hạn như bất động sản và đầu tư vốn vào các công ty khác.

Tài sản cố định: Đây là những tài sản được sử dụng trong hoạt động của công ty và dự kiến sẽ được sử dụng trong một thời gian dài. Ví dụ bao gồm tài sản, nhà máy và thiết bị.

Tài sản hữu hình: Đây là những tài sản hữu hình như nhà xưởng, thiết bị.

Tài sản vô hình: Đây là những tài sản vô hình như bằng sáng chế, thương hiệu.

Nợ phải trả

Nợ phải trả là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ mà một công ty nợ người khác. Chúng được ghi lại trên bảng cân đối kế toán và được nhóm thành các loại dựa trên đặc điểm của chúng và khi chúng được mong đợi sẽ được thanh toán.

Có một số loại trách nhiệm pháp lý, bao gồm:

Nợ ngắn hạn: Đây là những nghĩa vụ dự kiến sẽ được thanh toán trong vòng một năm, chẳng hạn như các khoản phải trả, khoản vay ngắn hạn và nợ thuế.

Nợ dài hạn: Đây là những nghĩa vụ dự kiến ​​sẽ không được giải quyết trong vòng một năm, chẳng hạn như các khoản vay dài hạn, trái phiếu và nghĩa vụ lương hưu.

Nợ tài chính: Đây là những khoản nợ có bản chất tài chính, chẳng hạn như các khoản vay, thế chấp và trái phiếu.

Nợ tiềm ẩn: Đây là những khoản nợ tiềm ẩn có thể phát sinh hoặc không phát sinh tùy thuộc vào kết quả của một sự kiện hoặc điều kiện cụ thể, chẳng hạn như các vụ kiện hoặc yêu cầu bảo hành sản phẩm.

Nợ tích lũy: Đây là những nghĩa vụ đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán hoặc ghi nhận, chẳng hạn như tiền lương và tiền thuê nhà.

Nợ phải trả hoãn lại: Đây là những nghĩa vụ sẽ được giải quyết trong tương lai, chẳng hạn như nợ thuế hoặc nghĩa vụ cho thuê.

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu, còn được gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông, thể hiện phần lãi còn lại trong tài sản của một thực thể còn lại sau khi trừ đi các khoản nợ. Đó là một phần của công ty thuộc sở hữu của các cổ đông. Nó được ghi lại trên bảng cân đối kế toán và có thể được chia thành nhiều loại, bao gồm:

 • Cổ phiếu phổ thông: Giá trị cổ phiếu của công ty do các cổ đông nắm giữ.
 • Thu nhập giữ lại: Phần lợi nhuận của công ty đã được công ty giữ lại và chưa được chia cho các cổ đông dưới dạng cổ tức.
 • Cổ phiếu quỹ: Giá trị cổ phiếu của công ty đã được công ty mua lại và được giữ trong kho bạc của chính công ty.
 • Vốn góp bổ sung: Số tiền mà các cổ đông đã đầu tư vào công ty vượt quá mệnh giá của cổ phiếu.
 • Thu nhập toàn diện tích lũy khác: Phần thu nhập của công ty không được bao gồm trong thu nhập giữ lại, chẳng hạn như lãi và lỗ chuyển đổi ngoại tệ và các thành phần kế hoạch lương hưu nhất định.

Vốn chủ sở hữu được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty bằng cách đo lường tài sản ròng của công ty (tài sản trừ đi nợ phải trả) và khả năng tạo ra thu nhập và tăng trưởng trong tương lai. Một công ty có mức vốn chủ sở hữu cao được coi là ổn định về tài chính và có nhiều khả năng chịu được những thách thức về tài chính.

Ví dụ về Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính thể hiện tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó được sử dụng để đánh giá tính thanh khoản, khả năng thanh toán và sức khỏe tài chính tổng thể của công ty.

Đây là một ví dụ về bảng cân đối kế toán của một công ty XYZ.:

Bảng cân đối kế toán

Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tài sản:

Tài sản lưu động:

Tài sản dài hạn:

 • Tài sản, nhà máy và thiết bị: 1,000,000 USD
  Tài sản vô hình: 250,000 USD
  Đầu tư dài hạn: 500,000 USD
  Tổng tài sản dài hạn: 1,750,000 USD
 • Tổng tài sản: 2,000,000 USD

Nợ phải trả:

Nợ ngắn hạn:

 • Tài khoản phải trả: 50,000 USD
 • Vay ngắn hạn: 75,000 USD
 • Tiền thuế nợ: 25,000 USD
 • Tổng nợ hiện tại: 150,000 USD

Nợ dài hạn:

 • Vay dài hạn: 500,000 USD
 • Trái phiếu phải trả: 250,000 USD
 • Nghĩa vụ lương hưu: 100,000 USD
 • Tổng nợ dài hạn: 850,000 USD
 • Tổng nợ phải trả: 1,000,000 USD

Vốn chủ sở hữu:

 • Cổ phiếu phổ thông: 500,000 USD
 • Lợi nhuận giữ lại: 300,000 USD
 • Cổ phiếu quỹ: 50,000 USD
 • Vốn góp bổ sung: 150,000 USD
 • Tổng vốn chủ sở hữu: 1,000,000 USD

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: 2,000,000 USD

Trong ví dụ này, bảng cân đối kế toán cho thấy công ty có tài sản là 2,000,000 USD và nợ phải trả là 1,000,000 USD, có nghĩa là vốn chủ sở hữu của công ty là 1,000,000 USD.

Điều quan trọng cần lưu ý là bảng cân đối kế toán phải luôn được đọc cùng với các báo cáo tài chính khác, chẳng hạn như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty.

Báo cáo Thu nhập

Báo cáo thu nhập, còn được gọi là báo cáo lãi lỗ (P&L), là báo cáo tài chính thể hiện doanh thu, chi phí và thu nhập ròng (lãi hoặc lỗ) của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm hoặc một quý. Nó được sử dụng để đánh giá hoạt động tài chính của công ty và để xác định các xu hướng về doanh thu và chi phí của công ty.

Báo cáo thu nhập là một trong ba báo cáo tài chính chính cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cung cấp bản tóm tắt hoạt động tài chính của công ty trong một khoảng thời gian, thường là một năm tài chính.

Báo cáo thường bắt đầu bằng doanh thu, sau đó liệt kê tất cả các chi phí phát sinh để tạo ra doanh thu đó, chẳng hạn như giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động, khấu hao, khấu hao và lãi. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về số tiền mà một công ty kiếm được hoặc mất đi trong khoảng thời gian đó.

Doanh thu

Doanh thu là thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc từ các hoạt động kinh doanh khác như tiền lãi hoặc đầu tư. Đây là thước đo chính về hiệu quả tài chính của công ty và thường là mục hàng đầu trong báo cáo thu nhập.

Doanh thu được coi là “dòng trên cùng” vì nó được báo cáo ở đầu báo cáo thu nhập trước khi trừ đi mọi chi phí. Nó cũng được coi là thước đo hiệu suất bán hàng của một công ty.

Có nhiều loại doanh thu khác nhau, chẳng hạn như:

 • Doanh thu bán hàng: thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Doanh thu đầu tư: thu nhập được tạo ra từ các khoản đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác.
 • Thu nhập lãi: thu nhập được tạo ra từ tiền lãi kiếm được từ tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư.
 • Doanh thu cho thuê: thu nhập được tạo ra từ việc cho thuê tài sản hoặc thiết bị.

Doanh thu là thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích vì nó là động lực chính cho lợi nhuận của công ty. Một công ty có doanh thu cao nhưng chi phí cao có thể không sinh lãi bằng một công ty có doanh thu thấp hơn nhưng chi phí thấp hơn.

Cũng cần lưu ý rằng doanh thu không giống như lợi nhuận, bởi vì nó không tính đến chi phí và chi phí phát sinh để tạo ra doanh thu đó.

Chi phí

Chi phí là chi phí phát sinh của một công ty để tạo ra doanh thu. Chi phí thường được trừ vào doanh thu để tính thu nhập ròng (lợi nhuận) trên báo cáo thu nhập.

Có nhiều loại chi phí khác nhau, chẳng hạn như:

 • Giá vốn hàng bán (COGS): chi phí trực tiếp để sản xuất và bán một sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất.
 • Chi phí hoạt động: chi phí điều hành một doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiện ích, tiền lương và chi phí tiếp thị.
 • Khấu hao: phân bổ chi phí của một tài sản dài hạn trong thời gian sử dụng hữu ích của nó.
 • Chi phí lãi vay: chi phí vay tiền.
 • Thuế: số tiền nộp cho chính phủ bằng tiền thuế.

Chi phí là thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích vì chúng có thể chỉ ra hiệu quả và lợi nhuận của công ty. Một công ty có thể tạo ra doanh thu cao trong khi vẫn giữ chi phí thấp thường sẽ có lợi hơn so với một công ty có doanh thu thấp hơn nhưng chi phí cao hơn.

Chi phí được báo cáo trên báo cáo thu nhập, thường là sau khi doanh thu được báo cáo. Chúng được trừ vào doanh thu để có được thu nhập ròng hoặc lỗ ròng của công ty.

Điều quan trọng cần lưu ý là một số chi phí, chẳng hạn như R&D, có thể không được phản ánh trong báo cáo thu nhập của kỳ hiện tại nhưng lại quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai, vì vậy chúng được báo cáo trong bảng cân đối kế toán dưới dạng tài sản vô hình.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc EPS

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là một tỷ lệ tài chính thường được sử dụng để đo lường khả năng sinh lời của một công ty. Nó được tính bằng cách chia thu nhập ròng (lợi nhuận) của công ty cho số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Con số kết quả là số tiền lãi kiếm được cho mỗi cổ phiếu.

EPS được coi là thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích vì nó cung cấp thước đo số tiền mà một công ty kiếm được cho mỗi cổ phiếu. Một công ty có EPS cao thường được coi là có lợi hơn so với một công ty có EPS thấp.

EPS có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một công ty theo thời gian và để so sánh hiệu suất của công ty này với công ty khác. Nó cũng thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất cổ phiếu của công ty và đưa ra quyết định đầu tư.

EPS thường được báo cáo trên báo cáo thu nhập của công ty. Nó cũng được báo cáo trên bảng cân đối kế toán của công ty dưới dạng thu nhập giữ lại.

Có hai loại EPS:

 • EPS cơ bản: chỉ được tính bằng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.
 • EPS pha loãng: có tính đến cổ phiếu bổ sung có thể được phát hành trong tương lai, chẳng hạn như thông qua việc thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi. EPS pha loãng được coi là thước đo EPS thận trọng hơn vì nó giả định việc chuyển đổi tất cả các chứng khoán có khả năng pha loãng và do đó đưa ra bức tranh chính xác hơn về khả năng sinh lợi trên mỗi cổ phiếu.

EPS là thước đo tài chính quan trọng được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty theo thời gian và để so sánh hiệu quả hoạt động của công ty đó với hiệu suất của các công ty khác trong cùng ngành.

EPS giúp các nhà đầu tư hiểu được khả năng sinh lợi của công ty theo thời gian, cũng như khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động của công ty. Bằng cách so sánh số liệu EPS từ quý này sang quý khác, nhà đầu tư có thể biết liệu một công ty có lãi theo thời gian hay không hoặc liệu có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong kết quả tài chính của công ty hay không.

Ví dụ về Báo cáo thu nhập

Dưới đây là ví dụ về báo cáo thu nhập của một công ty XYZ., cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022:

Báo cáo thu nhập
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Doanh thu:

 • Doanh số bán sản phẩm: 10,000,000 USD
 • Doanh thu dịch vụ: 5,000,000 USD
 • Tổng doanh thu: 15,000,000 USD

Chi phí:

 • Giá vốn hàng bán: 6,500,000 USD
 • Chi phí hoạt động: 3,500,000 USD
 • Khấu hao và khấu hao: 500,000 USD
 • Chi phí lãi vay: 100,000 USD
 • Thuế: 1,000,000 USD
 • Tổng chi phí: 11,600,000

Thu nhập ròng (Lợi nhuận): 3,400,000

Báo cáo thu nhập này cho thấy rằng XYZ. có tổng doanh thu là 15,000,000 USD cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tổng chi phí là 11,600,000 USD. Trừ đi các chi phí từ doanh thu dẫn đến thu nhập ròng (lợi nhuận) là 3,400,000 USD.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng đây là một ví dụ đơn giản và báo cáo thu nhập thực tế có thể chi tiết và phức tạp hơn nhiều tùy thuộc vào công ty và hoạt động của công ty. Nhưng nó cung cấp cho bạn ý tưởng về các thành phần chính của báo cáo thu nhập.

Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền vào và dòng tiền ra của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như tháng, quý hoặc năm. Đây là một trong ba báo cáo tài chính chính cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về tính thanh khoản và khả năng thanh toán của công ty, đây là những chỉ số quan trọng về tình hình tài chính của công ty. Nó giúp hiểu được dòng tiền vào và dòng tiền ra của một công ty và cách công ty quản lý tiền mặt của mình. Báo cáo được chia thành ba phần:

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cho thấy tiền được tạo ra bởi các hoạt động chính của công ty, chẳng hạn như bán hàng và chi phí.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cho thấy tiền mặt được sử dụng hoặc tạo ra bởi các khoản đầu tư của công ty vào các tài sản dài hạn như bất động sản, nhà máy và thiết bị hoặc chứng khoán có thể bán được.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính cho thấy tiền mặt được tạo ra hoặc sử dụng bởi các hoạt động tài chính của công ty như phát hành nợ hoặc vốn chủ sở hữu mới hoặc trả nợ hiện có.

Dòng tiền dương có nghĩa là một công ty có nhiều tiền vào hơn là đi ra, đây là một dấu hiệu tốt cho tính thanh khoản và khả năng thanh toán của nó. Dòng tiền âm có nghĩa là một công ty có nhiều tiền ra hơn là tiền đến, đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo rằng công ty có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình trong tương lai.

Hoạt động điều hành

Các hoạt động điều hành của một doanh nghiệp bao gồm các hoạt động tạo ra tiền mặt và giúp duy trì tính thanh khoản. Các hoạt động này có thể bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, từ tạo doanh thu đến chi phí liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp.

Hoạt động điều hành đề cập đến các hoạt động kinh doanh hàng ngày đang diễn ra của một công ty tạo ra doanh thu và phát sinh chi phí. Những hoạt động này bao gồm bán hàng hóa hoặc dịch vụ, thu hồi các khoản phải thu, thanh toán hóa đơn và các chi phí khác. Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phần có nhãn “dòng tiền từ hoạt động kinh doanh” cho biết tiền mặt được tạo ra hoặc sử dụng bởi các hoạt động chính của công ty.

Ví dụ về dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh bao gồm tiền nhận được từ khách hàng, thu nhập lãi và cổ tức nhận được. Ví dụ về dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh bao gồm tiền trả cho nhà cung cấp, tiền công và tiền lương, tiền thuê nhà và các chi phí hoạt động khác.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh được tính bằng cách lấy dòng tiền vào trừ đi dòng tiền ra. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương cho thấy công ty đã tạo ra nhiều tiền hơn từ hoạt động kinh doanh so với số tiền sử dụng và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm cho thấy công ty đã sử dụng nhiều tiền từ hoạt động kinh doanh hơn số tiền tạo ra.

Điều quan trọng cần lưu ý là một công ty có thể có lãi nhưng vẫn có dòng tiền âm từ hoạt động kinh doanh. Điều này có thể xảy ra nếu công ty đang đầu tư vào tăng trưởng hoặc nếu công ty phải xây dựng hàng tồn kho hoặc tăng các khoản phải thu. Điều này cũng có thể xảy ra nếu công ty đang trả bớt nợ hoặc tăng các khoản phải trả.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được coi là một chỉ số quan trọng về khả năng tạo tiền mặt từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó đưa ra ý tưởng về việc công ty đang quản lý các hoạt động hàng ngày của mình tốt như thế nào và liệu công ty có đủ tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh đang diễn ra hay không.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ rất hữu ích trong việc hiểu làm thế nào một công ty có thể đáp ứng các cam kết tài chính của mình. Báo cáo này cho biết lượng tiền mặt chảy vào và chảy ra khỏi doanh nghiệp trong một khoảng thời gian, cung cấp thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của doanh nghiệp và liệu doanh nghiệp có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hay không. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cung cấp thông tin về mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp trong việc tạo thu nhập và giảm chi phí. Nhìn chung, phần hoạt động kinh doanh của báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính và sự ổn định của doanh nghiệp.

Hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư đề cập đến việc một công ty mua lại và xử lý các tài sản dài hạn, chẳng hạn như bất động sản, nhà máy và thiết bị (PP&E), đầu tư vào chứng khoán có thể bán được hoặc các khoản đầu tư khác. Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phần có nhãn “dòng tiền từ hoạt động đầu tư” cho biết tiền mặt được tạo ra hoặc sử dụng bởi các khoản đầu tư của công ty vào tài sản dài hạn.

Ví dụ về dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư bao gồm tiền mặt được sử dụng để mua PP&E, đầu tư vào chứng khoán có thể bán được trên thị trường hoặc các tài sản dài hạn khác. Ví dụ về dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư bao gồm tiền nhận được từ việc bán tài sản dài hạn hoặc các khoản đầu tư, hoặc cổ tức và tiền lãi nhận được từ các khoản đầu tư.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư được tính bằng cách lấy dòng tiền ra trừ đi dòng tiền vào. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương cho thấy công ty đã tạo ra nhiều tiền hơn từ các khoản đầu tư so với số tiền sử dụng và dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm cho thấy công ty đã sử dụng nhiều tiền hơn từ các khoản đầu tư so với số tiền tạo ra.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích để hiểu cách một công ty đang sử dụng tiền mặt của mình để tạo ra tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai. Ví dụ: một công ty liên tục tạo ra dòng tiền dương từ hoạt động đầu tư có thể đang đầu tư vào tài sản tạo doanh thu mới, chẳng hạn như cửa hàng, nhà máy hoặc thiết bị mới, có thể thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Ngược lại, một công ty liên tục tạo ra dòng tiền âm từ các hoạt động đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình và có thể có nguy cơ kém hiệu quả về mặt tài chính trong tương lai.

Hoạt động tài chính

Các hoạt động tài chính đề cập đến các hoạt động của một công ty liên quan đến nợ và tài trợ vốn chủ sở hữu. Các hoạt động này bao gồm phát hành chứng khoán nợ và chứng khoán vốn, trả nợ và trả cổ tức cho cổ đông. Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phần có nhãn “dòng tiền từ hoạt động tài chính” cho biết tiền mặt được tạo ra hoặc sử dụng bởi các hoạt động tài chính của công ty.

Ví dụ về dòng tiền ra từ các hoạt động tài chính bao gồm tiền mặt được sử dụng để trả nợ, tiền mặt được sử dụng để trả cổ tức cho cổ đông hoặc tiền mặt được sử dụng để mua lại cổ phiếu. Ví dụ về dòng tiền vào từ hoạt động tài chính bao gồm tiền nhận được từ việc phát hành chứng khoán nợ hoặc chứng khoán vốn, hoặc tiền nhận được từ việc bán công ty con hoặc tài sản dài hạn khác.

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính được tính bằng cách lấy dòng tiền vào trừ đi dòng tiền ra. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương cho thấy công ty tạo ra nhiều tiền từ hoạt động tài chính hơn mức sử dụng và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm cho thấy công ty sử dụng nhiều tiền từ hoạt động tài chính hơn số tiền tạo ra.

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích để hiểu cách một công ty tài trợ cho các hoạt động và tăng trưởng của mình. Ví dụ, một công ty liên tục tạo ra dòng tiền dương từ các hoạt động tài chính có thể phát hành chứng khoán nợ hoặc chứng khoán vốn mới để tài trợ cho sự tăng trưởng của mình, điều này có thể làm tăng rủi ro tài chính. Ngược lại, một công ty liên tục tạo ra dòng tiền âm từ các hoạt động tài chính có thể gặp khó khăn trong việc huy động vốn và có thể gặp rủi ro không thể tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra và tăng trưởng trong tương lai.

Ví dụ về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về tính thanh khoản và khả năng thanh toán của công ty, đây là những chỉ số quan trọng về tình hình tài chính của công ty. Nó giúp hiểu được dòng tiền vào và dòng tiền ra của một công ty và cách công ty quản lý tiền mặt của mình.

Dưới đây là ví dụ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty XYZ., cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh:

 • Thu nhập ròng (lợi nhuận): 3,400,000 USD
 • Điều chỉnh cho:
 • Khấu hao và khấu hao: 500,000
 • Tăng các khoản phải thu: (200,000) USD
 • Tăng tài khoản phải trả: 300,000 USD
 • Tiền mặt ròng do hoạt động kinh doanh mang lại: 3,900,000 USD

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư:

 • Mua tài sản và thiết bị: (1,500,000) USD
 • Đầu tư vào chứng khoán khả mại: (500,000) USD
 • Tiền mặt ròng được sử dụng trong hoạt động đầu tư: (2,000,000) USD

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:

 • Tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu phổ thông: $1.000.000
 • Trả nợ dài hạn: $(800.000)
 • Tiền mặt ròng được cung cấp bởi các hoạt động tài chính: 200.000 đô la

Tăng ròng (Giảm) tiền mặt: 1,100,000 USD

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ này cho thấy XYZ có tiền mặt ròng do hoạt động kinh doanh mang lại là 3,900,000 USD, tiền mặt ròng được sử dụng trong hoạt động đầu tư là 2,000,000 USD và tiền mặt ròng do hoạt động tài chính mang lại là 200,000 USD. Lượng tiền mặt tăng ròng trong năm là 1,100,000 USD.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng đây là một ví dụ đơn giản và báo cáo lưu chuyển tiền tệ thực tế có thể chi tiết và phức tạp hơn nhiều tùy thuộc vào công ty và hoạt động của công ty. Tuy nhiên, ví dụ này đưa ra ý tưởng về các thành phần chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ và cách nó phân biệt với các báo cáo tài chính khác.

Báo cáo Thay đổi trong Vốn chủ Cở hữu của Cổ đông

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông, còn được gọi là báo cáo lợi nhuận giữ lại, là một báo cáo tài chính cho thấy những thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cung cấp thông tin về cách vốn chủ sở hữu của công ty bị ảnh hưởng bởi thu nhập hoặc lỗ ròng, cổ tức và bất kỳ giao dịch nào khác có ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông thường có một số phần, bao gồm:

 • Vốn cổ phần: Mục này thể hiện sự thay đổi về số lượng cổ phiếu công ty phát hành và mức tăng giảm tương ứng của vốn chủ sở hữu.
 • Thu nhập giữ lại: Phần này cho thấy sự thay đổi trong thu nhập giữ lại trong kỳ, là phần thu nhập ròng không được chia dưới dạng cổ tức cho các cổ đông.
 • Thu nhập toàn diện khác: Phần này cho thấy những thay đổi khác trong vốn chủ sở hữu không được bao gồm trong thu nhập ròng, chẳng hạn như điều chỉnh chuyển đổi ngoại tệ hoặc thay đổi giá trị của chứng khoán sẵn sàng để bán.
 • Cổ phiếu quỹ: Phần này cho thấy những thay đổi về số lượng cổ phiếu mà công ty đã mua lại và nắm giữ trong quỹ của chính mình.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông rất hữu ích cho các nhà đầu tư và nhà phân tích để hiểu vốn chủ sở hữu của công ty đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi hiệu quả tài chính và các giao dịch khác. Nó có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về chính sách cổ tức của công ty, chương trình mua lại cổ phần và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của công ty theo thời gian.

Một cách là trừ tài sản khỏi nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông, đại diện cho thu nhập ròng trong kỳ. Một cách khác là cộng thu nhập từ hoạt động tài chính với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đại diện cho dòng tiền trong kỳ. Báo cáo về những thay đổi trong vốn chủ sở hữu của cổ đông cũng có thể được tính bằng cách chia thu nhập ròng cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cho biết thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong kỳ.

Báo cáo Thu nhập Toàn diện

Báo cáo thu nhập toàn diện, còn được gọi là báo cáo tổng thu nhập toàn diện, là báo cáo tài chính thể hiện tổng thu nhập của công ty, bao gồm cả thu nhập ròng và thu nhập toàn diện khác. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động tài chính của công ty so với báo cáo kết quả kinh doanh truyền thống, vốn chỉ thể hiện thu nhập ròng.

Báo cáo thu nhập toàn diện thường có hai phần:

 • Thu nhập ròng: Phần này cho biết thu nhập hoặc lỗ ròng của công ty trong kỳ, được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi chi phí.
 • Thu nhập toàn diện khác: Phần này cho thấy những thay đổi khác trong vốn chủ sở hữu không được bao gồm trong thu nhập ròng, chẳng hạn như điều chỉnh chuyển đổi ngoại tệ, thay đổi giá trị của chứng khoán sẵn sàng để bán và lãi hoặc lỗ tính toán theo thống kê đối với các kế hoạch lương hưu phúc lợi xác định.

Báo cáo thu nhập toàn diện rất hữu ích cho các nhà đầu tư và nhà phân tích để hiểu toàn bộ hoạt động tài chính của công ty. Nó có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động của công ty trong các lĩnh vực không được phản ánh trong báo cáo thu nhập truyền thống, chẳng hạn như rủi ro ngoại tệ hoặc thay đổi giá trị thị trường trong một số khoản đầu tư nhất định.

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các công ty đều có báo cáo thu nhập toàn diện, một số sử dụng báo cáo thu nhập truyền thống và những công ty khác sử dụng báo cáo thu nhập kết hợp kết hợp Thu nhập ròng và Thu nhập toàn diện khác trong một báo cáo.

 • Thu nhập ròng là yếu tố chính của báo cáo thu nhập toàn diện. Nó phản ánh thu nhập ròng từ các hoạt động kinh doanh như thu nhập từ các hoạt động thông thường, chẳng hạn như lợi nhuận từ hoạt động, thu nhập từ đầu tư và thu nhập tài chính.
 • Thu nhập toàn diện khác là khoản mục thu nhập hoặc chi phí được tính vào thu nhập thuần nhưng không liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nó bao gồm các hạng mục như lãi và lỗ chưa thực hiện khi đầu tư, lương hưu và các khoản trợ cấp sau khi làm việc khác, và các điều chỉnh chuyển đổi ngoại tệ.
 • Lợi nhuận giữ lại là phần lợi nhuận còn lại của công ty sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả và đầu tư vốn cổ phần. Chúng là một phần không thể thiếu trong tình hình tài chính của công ty và cũng là thuật ngữ kế toán báo cáo tài chính mô tả số tiền lãi còn lại sau khi đã tính đến chi phí tài chính.

Báo cáo thu nhập toàn diện là một báo cáo tài chính thể hiện một khoản mục trong bảng cân đối kế toán và khoản mục trong báo cáo thu nhập tại một thời điểm.

Nó có thể được sử dụng để hiển thị thu nhập ròng, chi phí khấu hao, cổ tức nhận được, chi phí lãi vay và dòng tiền trong một khoảng thời gian trong một báo cáo.

Thuyết minh Báo cáo Tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là thông tin bổ sung có trong báo cáo thường niên hoặc báo cáo tài chính của công ty. Những thuyết minh này cung cấp thêm chi tiết và giải thích cho các khoản mục được trình bày trong báo cáo tài chính, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Một số ví dụ về thông tin có thể được đưa vào thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm:

 • Chính sách kế toán: Phần này cung cấp thông tin về các nguyên tắc và phương pháp kế toán mà công ty đã sử dụng để lập báo cáo tài chính.
 • Các giao dịch và sự kiện trọng yếu: Phần này cung cấp thông tin về các giao dịch hoặc sự kiện trọng yếu phát sinh trong kỳ và có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
 • Các trường hợp dự phòng và cam kết: Phần này cung cấp thông tin về bất kỳ trường hợp dự phòng nào, chẳng hạn như kiện tụng hoặc bảo lãnh và các cam kết, chẳng hạn như đơn đặt hàng hoặc thư tín dụng, có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty.
 • Tiết lộ về bên liên quan: Phần này cung cấp thông tin về bất kỳ giao dịch hoặc mối quan hệ nào giữa công ty và các chi nhánh của công ty, chẳng hạn như các công ty con, công ty mẹ và cổ đông lớn.
 • Thông tin bộ phận: Phần này cung cấp thông tin về hoạt động của công ty theo bộ phận địa lý, dòng sản phẩm hoặc bộ phận kinh doanh, có thể hữu ích trong việc hiểu hiệu suất của công ty.
 • Các sự kiện tiếp theo: Phần này cung cấp thông tin về bất kỳ sự kiện nào đã xảy ra sau ngày của bảng cân đối kế toán nhưng trước khi báo cáo tài chính được phát hành.

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong báo cáo thường niên hoặc báo cáo tài chính của công ty vì chúng cung cấp thông tin bổ sung có thể giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích hiểu được tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

Các câu hỏi thường gặp

Báo cáo tài chính cho chúng ta biết gì về hiệu quả hoạt động của một công ty?

Báo cáo tài chính cung cấp một bức tranh chi tiết về tình hình và hiệu quả tài chính của công ty. Bằng cách xem xét tỏng hợp các báo cáo tài chính, nhà đầu tư và nhà phân tích có thể hiểu toàn diện về hoạt động tài chính của công ty, bao gồm tính thanh khoản, khả năng thanh toán, lợi nhuận và sự ổn định tài chính.

Các loại báo cáo tài chính khác nhau là gì?

Có bốn loại báo cáo tài chính chính mà các công ty thường lập:

 • Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính thể hiện tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó cung cấp một bức tranh tổng quan về tình hình tài chính của công ty và có thể được sử dụng để đánh giá tính thanh khoản và khả năng thanh toán của nó.
 • Báo cáo thu nhập: Báo cáo thu nhập là một báo cáo tài chính thể hiện doanh thu và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một quý hoặc một năm. Nó có thể được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của công ty và khả năng tạo ra thu nhập.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền vào và ra của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có thể được sử dụng để đánh giá khả năng tạo ra dòng tiền và sự ổn định tài chính của công ty.
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông: Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông là báo cáo tài chính thể hiện những thay đổi về vốn chủ sở hữu của công ty trong một khoảng thời gian. Nó có thể được sử dụng để đánh giá cấu trúc vốn của công ty và nó đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

Các báo cáo tài chính này thường được các nhà đầu tư, người cho vay và nhà phân tích sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty và đưa ra quyết định sáng suốt về việc đầu tư hoặc cho công ty vay.

Tôi nên tìm kiếm điều gì khi xem xét báo cáo tài chính của một công ty?

Khi xem xét báo cáo tài chính của một công ty, có một số mục chính cần tìm để giúp bạn đánh giá tình hình và hiệu quả tài chính của công ty:

 • Doanh thu và thu nhập: Xem xét doanh thu và thu nhập của công ty theo thời gian để hiểu được hiệu quả tài chính tổng thể của công ty và liệu công ty đang tăng trưởng hay thu hẹp.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận hoạt động: Các biện pháp này cho thấy tỷ lệ phần trăm doanh thu còn lại sau khi hạch toán giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động. Họ có thể giúp bạn hiểu được lợi nhuận và hiệu quả của công ty.
 • Dòng tiền: Xem xét dòng tiền của công ty từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính để hiểu được tính thanh khoản tổng thể và khả năng tạo ra tiền mặt.
 • Tài sản và nợ phải trả: Xem bảng cân đối kế toán của công ty để hiểu được tình hình tài chính tổng thể của nó và những điểm mạnh và điểm yếu tương đối của tài sản và nợ phải trả.
 • Nợ và vốn chủ sở hữu: Xem xét mức nợ và vốn chủ sở hữu của công ty để hiểu về cấu trúc vốn và cách thức tài trợ của công ty.

Cũng cần lưu ý rằng các báo cáo tài chính nên được xem xét trong bối cảnh, chẳng hạn như ngành mà công ty hoạt động và so sánh với hiệu suất lịch sử của công ty và các công ty cùng ngành. Điều này có thể giúp bạn xác định bất kỳ xu hướng hoặc dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn nào. Ngoài ra, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên báo cáo tài chính.

Lời kết

Johnson’s Blog hy vọng thông tin này đã cung cấp cho các bạn hiểu biết cơ bản về báo cáo tài chính. Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn nếu bạn có thêm câu hỏi. Hãy bình luận bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt