Bảng cân đối kế toán

Bảng Cân đối Kế toán: Thành phần và Giải thích

5/5 - (5 bình chọn)

Bảng cân đối kế toán giải thích tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm. Nó cho biết các nguồn lực mà một doanh nghiệp sở hữu để tạo ra dòng tiền, cũng như các khoản nợ và vị thế vốn chủ sở hữu. Bảng cân đối được lập sau khi đảm bảo rằng tất cả các tài sản được liệt kê cùng với các khoản nợ phải trả tương ứng và giá trị của từng tài sản được khấu trừ khỏi tổng tài sản. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết về bảng cân đối kế toán qua bài viết này.

Bảng cân đối kế toán là gì

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính thể hiện tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Bảng cân đối được chia thành hai phần: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Bảng cân đối là một công cụ quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của một công ty. Nó cung cấp thông tin về tính thanh khoản, khả năng thanh toán và tình hình tài chính tổng thể của công ty.

Thành phần của Bảng cân đối Kế toán

Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phần: tài sản và nợ phải trả + vốn chủ sở hữu. Mỗi phần này được chia nhỏ thành các danh mục con cung cấp thêm chi tiết về tình hình tài chính của công ty.

Tài sản

Tài sản là những nguồn lực mà một công ty sở hữu hoặc kiểm soát với kỳ vọng rằng chúng sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Tài sản có thể được chia thành hai loại chính: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Tài sản lưu động:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao và có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
 • Các khoản phải thu: tiền mà khách hàng nợ công ty về hàng hóa hoặc dịch vụ đã được giao nhưng chưa được thanh toán.
 • Hàng tồn kho: nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang và thành phẩm được giữ để bán.
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn: các khoản đầu tư dự kiến sẽ được bán hoặc chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Tài sản dài hạn:

 • Bất động sản, nhà máy và thiết bị: tài sản hữu hình như đất đai, tòa nhà và máy móc được sử dụng trong kinh doanh.
 • Tài sản vô hình: tài sản phi vật chất như bằng sáng chế, thương hiệu và bản quyền.
 • Các khoản đầu tư dài hạn: các khoản đầu tư dự kiến sẽ không được bán hoặc chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.
 • Tài sản dài hạn khác: như tài sản thuế thu nhập hoãn lại và các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Giá trị của tài sản thường được báo cáo trên bảng cân đối kế toán theo giá gốc hoặc theo giá trị hợp lý của chúng. Giá gốc là giá gốc được trả cho tài sản, trong khi giá trị hợp lý là giá trị thị trường hiện tại của tài sản.

Nợ phải trả

Nợ phải trả là nghĩa vụ mà một công ty nợ người khác và dự kiến sẽ giải quyết trong tương lai. Giống như tài sản, nợ phải trả có thể được chia thành hai loại chính: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Nợ ngắn hạn:

 • Các khoản phải trả: số tiền mà công ty nợ nhà cung cấp về hàng hóa hoặc dịch vụ đã nhận nhưng chưa thanh toán.
 • Cho vay ngắn hạn: các khoản cho vay có thời hạn hoàn trả trong vòng một năm.
 • Chi phí phải trả: chi phí đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán, chẳng hạn như tiền lương, tiền thuê nhà và thuế.
 • Phần nợ dài hạn hiện tại: số tiền nợ dài hạn phải trả trong vòng một năm.

Nợ dài hạn:

 • Nợ dài hạn: các khoản vay phải trả trong khoảng thời gian hơn một năm, chẳng hạn như trái phiếu và thế chấp.
 • Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: các khoản thuế sẽ đến hạn trong tương lai do sự khác biệt tạm thời giữa cơ sở tính thuế của tài sản và nợ phải trả.
 • Các khoản nợ dài hạn khác: chẳng hạn như nợ cho thuê và lương hưu.

Giá trị của nợ phải trả thường được báo cáo trên bảng cân đối kế toán theo giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai mà công ty sẽ phải trả để thanh toán nợ.

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu, còn được gọi là vốn cổ đông hoặc quỹ của cổ đông, thể hiện phần lãi còn lại trong tài sản của một công ty sau khi các khoản nợ phải trả đã được khấu trừ. Nó thể hiện số lượng tài sản được tài trợ bởi các khoản đầu tư của các cổ đông và thu nhập giữ lại.

Các thành phần chính của vốn chủ sở hữu là:

 • Vốn cổ phần: số tiền huy động được bằng cách phát hành cổ phiếu cho các cổ đông.
 • Thu nhập giữ lại: phần thu nhập ròng của công ty không được trả dưới dạng cổ tức, mà thay vào đó được giữ lại trong hoạt động kinh doanh để tái đầu tư hoặc sử dụng để trả nợ.

Các thành phần khác của vốn chủ sở hữu bao gồm:

 • Cổ phiếu quỹ: cổ phiếu đã được công ty mua lại và giữ làm cổ phiếu quỹ.
 • Dự trữ: số tiền dành riêng cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như dự phòng cho các khoản nợ khó đòi hoặc dự phòng cho các kế hoạch phúc lợi của nhân viên.
 • Lợi ích thiểu số: phần vốn chủ sở hữu không thuộc sở hữu của công ty mẹ mà thuộc sở hữu của các cổ đông thiểu số.

Vốn chủ sở hữu thể hiện giá trị ròng của một công ty, vì nó thể hiện phần lãi còn lại trong tài sản của công ty sau khi các khoản nợ phải trả đã được khấu trừ. Nó cũng là một chỉ số về khả năng thanh toán của một công ty, vì nó cho thấy bao nhiêu phần trăm tài sản được tài trợ bởi các khoản đầu tư của các cổ đông và thu nhập giữ lại chứ không phải bởi vốn vay.

Bảng cân đối kế toán hoạt động như nào

Bảng cân đối kế toán hoạt động bằng cách cung cấp ảnh chụp nhanh về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó được chia thành hai phần: tài sản và nợ phải trả + vốn chủ sở hữu. Bảng cân đối dựa trên phương trình kế toán: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu. Điều này có nghĩa là tổng giá trị tài sản của công ty phải bằng tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

 • Tài sản: Phần tài sản của bảng cân đối liệt kê tất cả các nguồn lực mà một công ty sở hữu hoặc kiểm soát và dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai.
 • Nợ phải trả: Phần nợ phải trả của bảng cân đối liệt kê tất cả các nghĩa vụ mà một công ty nợ người khác.
 • Vốn chủ sở hữu: Phần vốn chủ sở hữu của bảng cân đối thể hiện phần lãi còn lại trong tài sản của một công ty sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả. Nó còn được gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Bảng cân đối là một công cụ hữu ích để đánh giá tính thanh khoản, khả năng thanh toán và tình hình tài chính tổng thể của công ty. Bằng cách so sánh bảng cân đối với hiệu suất lịch sử của công ty và các công ty cùng ngành, các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể xác định bất kỳ xu hướng hoặc dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn nào. Ngoài ra, bằng cách so sánh bảng cân đối kế toán với báo cáo thu nhậpbáo cáo lưu chuyển tiền tệ, các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể hiểu toàn diện hơn về tình hình và hiệu quả tài chính của công ty.

Tại sao Bảng cân đối Kế toán quan trọng

Dưới đây là một số lý do tại sao bảng cân đối kế toán lại quan trọng:

 • Nó cho thấy tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty, cung cấp một bức tranh rõ ràng về tình hình tài chính của công ty.
 • Nó giúp các bên liên quan đánh giá tính thanh khoản của công ty hoặc khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.
 • Nó giúp các bên liên quan đánh giá khả năng thanh toán của công ty hoặc khả năng đáp ứng các nghĩa vụ dài hạn của công ty.
 • Nó có thể được sử dụng để tính toán các tỷ lệ tài chính quan trọng, chẳng hạn như tỷ lệ hiện tại, đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, đo lường đòn bẩy của công ty.
 • Nó có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất tài chính của một công ty theo thời gian và so với các công ty cùng ngành.
 • Nó có thể được sử dụng để xác định các xu hướng và dấu hiệu cảnh báo tiềm năng, chẳng hạn như nợ tăng đáng kể hoặc giảm thu nhập giữ lại.

Nhìn chung, bảng cân đối cung cấp thông tin có giá trị có thể được sử dụng để đánh giá hoạt động tài chính của công ty và đưa ra quyết định sáng suốt về đầu tư hoặc cho vay.

Hạn chế của Bảng cân đối Kế toán

Mặc dù bảng cân đối kế toán là một công cụ có giá trị để đánh giá tình hình tài chính của công ty, nhưng nó có một số hạn chế cần được xem xét:

 • Nó chỉ cung cấp một ảnh chụp nhanh về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó không cung cấp thông tin về hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như một quý hoặc một năm. Để biết thông tin này, bạn cần xem lại báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty.
 • Nó chỉ hiển thị tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty theo giá trị sổ sách của chúng, có thể không phản ánh giá trị thị trường hợp lý của chúng. Ví dụ: giá trị của một tài sản như bất động sản có thể đã tăng lên đáng kể kể từ khi nó được mua, nhưng bảng cân đối kế toán vẫn hiển thị giá mua ban đầu.
 • Nó không hiển thị các khoản mục ngoại bảng của công ty, chẳng hạn như hợp đồng cho thuê, các công cụ phái sinh hoặc các khoản dự phòng. Những mục này có thể có tác động đáng kể đến tình hình tài chính của công ty, nhưng không được phản ánh trên bảng cân đối kế toán.
 • Nó không tính đến các sự kiện hoặc sự không chắc chắn trong tương lai. Một số khoản mục trên bảng cân đối kế toán, chẳng hạn như các khoản phải thu và khoản phải trả, dựa trên ước tính và có thể thay đổi đáng kể trong tương lai.
 • Nó không phản ánh hiệu quả hoạt động của công ty. Mặc dù bảng cân đối kế toán có thể đưa ra ý tưởng về tính thanh khoản và khả năng thanh toán của công ty, nhưng nó không cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí hoặc thu nhập ròng.
 • Bảng cân đối kế toán là một tài liệu lịch sử và có thể không phản ánh tình trạng hiện tại của công ty.

Nhìn chung, bảng cân đối kế toán cung cấp một bức tranh tổng quan có giá trị về tình hình tài chính của công ty, nhưng nó cần được xem xét cùng với các báo cáo tài chính khác và các thông tin khác để có được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính và sức khỏe của công ty.

Ai làm Bảng cân đối Kế toán

Bảng cân đối kế toán được chuẩn bị bởi cấp quản lý của công ty, thường là bộ phận tài chính hoặc kế toán, với thông tin đầu vào từ các bộ phận khác khi cần thiết. Bảng cân đối kế toán được lập bằng cách sử dụng thông tin từ sổ cái chung của công ty và các hồ sơ tài chính khác.

Bảng cân đối kế toán sau đó được kiểm toán viên độc lập xem xét, chẳng hạn như kế toán viên công chứng (CPA), để đảm bảo rằng nó chính xác và tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) hoặc tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Các báo cáo tài chính quan trọng khác thường được lập cùng với bảng cân đối kế toán bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu. Các báo cáo tài chính này thường được lập và kiểm toán bởi cùng một đội.

Công dụng của Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán được các nhà đầu tư, người cho vay và ban quản lý sử dụng để đánh giá những điều sau:

 • Tính thanh khoản: Bảng cân đối kế toán cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty bằng cách cho biết lượng tiền mặt và các tài sản lưu động khác mà công ty có trong tay.
 • Khả năng thanh toán: Bảng cân đối kế toán cũng cho thấy sức khỏe tài chính dài hạn của công ty bằng cách chứng minh khả năng đáp ứng các nghĩa vụ dài hạn của công ty. Nó thực hiện điều này bằng cách hiển thị mối quan hệ giữa tài sản và nợ phải trả của công ty.
 • Đòn bẩy tài chính: Bảng cân đối kế toán cũng cung cấp thông tin về số nợ mà công ty có so với vốn chủ sở hữu. Điều này có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro của công ty và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ của công ty.
 • Khả năng sinh lời: Bảng cân đối kế toán có thể được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty bằng cách so sánh tài sản của nó với các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 • Dòng tiền: Bằng cách xem xét sự thay đổi trong số dư tiền mặt của công ty theo thời gian, nhà đầu tư có thể hiểu được dòng tiền của công ty.
 • Sử dụng tài sản: Bảng cân đối kế toán cũng cung cấp thông tin về mức độ hiệu quả của một công ty đang sử dụng tài sản của mình để tạo ra doanh thu.
 • So sánh: Bảng cân đối kế toán có thể được so sánh với mức trung bình của ngành, hiệu suất trong quá khứ hoặc các công ty khác để hiểu được hiệu suất và sự tăng trưởng của công ty.

Câu hỏi thường gặp

Công thức của Bảng cân đối Kế toán là gì?

Công thức bảng cân đối kế toán là:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Công thức này còn được gọi là “phương trình bảng cân đối kế toán” và nó thể hiện hai mặt của tình hình tài chính của công ty: công ty sở hữu những gì (tài sản) và cách công ty tài trợ cho các tài sản đó (nợ phải trả và vốn chủ sở hữu).

Tài sản là những nguồn lực mà một công ty sở hữu dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Ví dụ về tài sản bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, các khoản đầu tư, bất động sản, nhà máy và thiết bị.

Nợ phải trả là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ mà một công ty nợ người khác. Ví dụ về nợ phải trả bao gồm các khoản phải trả, khoản vay và trái phiếu.

Vốn chủ sở hữu thể hiện phần lãi còn lại trong tài sản của một công ty sau khi các khoản nợ phải trả được khấu trừ. Vốn chủ sở hữu có thể đến từ thu nhập giữ lại (lợi nhuận được công ty giữ lại thay vì trả dưới dạng cổ tức), cổ phiếu phổ thông và các hình thức vốn khác.

Do đó, công thức bảng cân đối thể hiện mối quan hệ giữa tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Nó cho thấy rằng tài sản của công ty được tài trợ bằng tiền vay (nợ phải trả) hoặc bằng cách sử dụng tiền đầu tư của các cổ đông (vốn chủ sở hữu).

Lời kết

Bảng cân đối kế toán là tài liệu thể hiện tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó bao gồm tài sản, nợ phải trả và giá trị ròng của công ty. Bằng cách hiểu bảng cân đối, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty và đưa ra quyết định sáng suốt khi đầu tư vào công ty. Nếu bạn có câu hỏi, hãy để lại dưới phần bình luận. Johnson’s Blog rất vui lòng giải đáp kịp thời.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt