Hiển thị 40 kết quả
Chi phí kinh doanh là gì?

Chi phí Kinh doanh: Định nghĩa, Phân loại và Ví dụ

Quản lý chi phí kinh doanh là rất quan trọng để duy trì lợi nhuận và sự ổn định tài chính của doanh nghiệp. Bằng cách theo dõi và kiểm soát chi phí, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ sử dụng tài nguyên của mình một cách hiệu quả và tiết kiệm. Hiểu …

Các khoản phải trả là gì?

Khoản phải trả (AP): Ý nghĩa, Phân loại và Ví dụ

Khoản phải trả là một thành phần quan trọng trong quản lý tài chính của công ty vì nó tác động đến dòng tiền của công ty và mối quan hệ của công ty với các nhà cung cấp. Bằng cách quản lý hiệu quả các khoản phải trả, một công ty có thể tối …

Các khoản phải thu là gì (AR)?

Khoản phải thu (AR): Ý nghĩa, Phân loại và Ví dụ

Quản lý các khoản phải thu (AR) là một phần quan trọng trong quản lý dòng tiền của doanh nghiệp, vì nó tác động đến thời gian và số lượng dòng tiền vào. Các công ty có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để đẩy nhanh quá trình thu hồi số dư chưa …

Hàng tồn kho là gì?

Hàng Tồn kho: Định nghĩa, Phân loại và Ví dụ

Hàng tồn kho là một thuật ngữ kế toán để chỉ các hàng hóa, sản phẩm hoặc vật tư được mua hoặc sản xuất mà chưa được bán và đang được lưu trữ trong kho hoặc các vị trí khác trong chuỗi cung ứng. Hàng tồn kho là một phần quan trọng của doanh nghiệp …

Nợ ngắn hạn là gì

Nợ ngắn hạn: Định nghĩa, Phân loại và Ví dụ

Nợ ngắn hạn là các nghĩa vụ tài chính mà một công ty hoặc cá nhân dự kiến sẽ thanh toán trong một thời gian ngắn. Những nghĩa vụ này thường phát sinh từ các hoạt động hàng ngày của công ty, chẳng hạn như thanh toán cho nhà cung cấp, tiền lương và thuế. …

Tài sản lưu động là gì?

Tài sản Lưu động: Định nghĩa, Phân loại và Ví dụ

Tài sản Lưu động hiện tại thường là mục đầu tiên được liệt kê trong phần Tài sản trong bảng cân đối kế toán của công ty. Nó bao gồm nhiều tài khoản phụ khác nhau tạo nên tài khoản Tài sản lưu động. Các nhà đầu tư và nhà phân tích theo dõi cẩn …

Tính thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản: Định nghĩa, Phân loại và Đo lường

Thanh khoản là một khái niệm cơ bản trong tài chính đề cập đến khả năng chuyển đổi một tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không làm mất giá trị đáng kể. Nói cách khác, tính thanh khoản là mức độ mà một tài sản hoặc công cụ …

Chi phí doanh thu (COR) là gì?

Chi phí doanh thu (COR): Định nghĩa, Công thức và Ví dụ

Trong kế toán, chi phí doanh thu (COR) được trừ vào tổng doanh thu của công ty để đạt được lợi nhuận gộp, thể hiện số tiền doanh thu còn lại sau khi tính đến chi phí trực tiếp để sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ. Lợi nhuận gộp này sau …

viTiếng Việt